Obec Moravský Svätý Ján má od pondelka (27.12.) nového starostu a zastupiteľstvo. Anton Emrich a noví poslanci zložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne.

Foto: Jakub Matejovič

Zvolený starosta:
402 hlasov Emrich Anton

Zvolení poslanci:
639 hlasov Hajdin Matej
516 hlasov Švec Peter
506 hlasov Leskovská Jana
486 hlasov Galčík Norbert
479 hlasov Zajíc Jozef
470 hlasov Knotek Ján
463 hlasov Linder Ivan
447 hlasov Čižmár Richard
437 hlasov Lupták Ivan

Ustanovujúce zastupiteľstvo sa držalo svojho programu a po oznámení výsledku volieb privítal občanov Anton Emrich, ktorý sa prihovoril novým poslancom a zúčastneným občanom. Vo svojej reči poďakoval za zvolenie a povedal, že je pripravený niesť zodpovednosť a vie, že ho čaká náročná práca.

Foto: Jakub Matejovič

Poslanci si odhlasovali verejnú voľbu a nasledovali voľby zástupcu starostu, sobášiacich, zvolenie predsedov a členov komisií, určenie platu starostu a odsúhlasenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky odstupujúceho starostu.

Zástupca starostu: Matej Hajdin
– za hlasovalo 7 poslancov, zdržali sa Švec, Knotek

Sobášiaci: Anton Emrich, Norbert Galčík, Jozef Zajíc
– za hlasovalo 9 poslancov

Komisia sociálna a finančná: Norbert Galčík (predseda), Jozef Zajíc
– za hlasovalo 9 poslancov

Komisia pre výstavbu a životné prostredie: Richard Čižmár (predseda), Ivan Lupták
– za hlasovalo 9 poslancov

Komisia poriadková: Peter Švec (predseda),  Ivan Linder
– za hlasovalo 9 poslancov

Komisia kultúrno-športová: Jana Leskovská (predseda), Ján Knotek, Matej Hajdin
– za hlasovalo 9 poslancov

Starosta bude mať minimálnu mzdu stanovenú zákonom
Plat starostu obce bol stanovený podľa zákona č.253/1994 stanovený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Pre obec Moravský Svätý Ján prináleží starostovi 2,20 násobok (kategória 3. obec o počte obyvateľov od 1 001 do 3 000). Starostovi bol určený najnižší možný plat na základe tohoto zákona t.j. 1 638 EURO v hrubom.
– za hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa Švec

Odstupujúci starosta má nárok na päťnásobok jeho priemerného mesačného platu
Odstupujúci starosta Vladimír Škrabák požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Na otázku poslanca Čižmára o akú sumu ide, odpovedal odstupujúci starosta, že ide o cca 15 dní. Podľa zákona č.253/1994 z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré je päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky.
– za preplatenie dovolenky hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa Čižmár

Záverom zastupiteľstva bola diskusia, kde svoje právo vystúpiť využil bývalý poslanec OZ Vladimír Folba, ktorý zaželal novým poslancom a starostovi veľa elánu do práce a poďakoval sa za svoje 20 ročné obdobie vo funkcii poslanca. Svoje právo vystúpiť využil aj odstupujúci starosta Vladimír Škrabák. Vo svojej reči sa posťažoval nad apatiou občanov o veci verejné a mrzí ho, že málo občanov využilo svoje právo kandidovať na poslanca.

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je naplánované na 27.1. 2010. O programe Vás budeme včas informovať na Myjany.sk a hlavne na, verím, že v tom čase, už fungujúcich nových webových stránkach obce Moravský Svätý Ján.

Komentár zaslaný emailom (29.12.) od p. Jozefa Chrenu:

Dojímavá starosť exstarostu
Pri poslednej reči na obecnom zastupiteľstve 27.12. 2010 sa pozastavil exstarosta nad skutočnosťou, ako málo občanov sa zaujíma o dianie v obci a ako málo ich kandidovalo do obecného zastupiteľstva.
Keby si Ing. Škrabák vstúpil do svedomia, tak by na to možno prišiel. Pri mojich pripomienkach na kosenie po obci, čiernych skládkach odpadu, zabuchol predomnou dvere svojej kancelárie a odmietol sa so mnou o tom baviť. Pri mojich opakovaných pripomienkach, či jemu ten neporiadok nevadí, povedal, že nie a mne, „ak sa ti v Jánoch nepáči môžeš ísť do Sekúl“. To je reč k ľuďom, ktorým záleží na našej obci.
Výstavy, ktoré som organizoval v Mor. Sv. Jáne už od roku 1982 asi nepotrebuje. To ma úplne zlomilo a moje aktivity sa úplne za jeho vládnutia v našej obci zmrazili.
Neviem, či sa podobne choval i k iným občanom, no slovo “starosta”, si týmto správaním nezaslúžil a občania mu to dali i vo voľbách najavo.
Tá jeho dojemná oneskorená starosť nad apatiou občanov je veľmi falošná. A nakoniec, prečo i on sám nekandidoval na poslanca do obecného zastupiteľstva?

.

BM: Ustekana sobota