Zamestnanci a klienti Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS) Malacky sa koncom apríla podrobili testovaniu na prítomnosť koronavírusu. Výsledky prišli presne 1. mája a boli mimoriadne potešujúce: všetkých 59 testov (37 klientov zariadenia opatrovateľskej služby a 22 zamestnancov) je negatívnych.

Foto: Stanislav Osuský

„Som rada, že naše hygienické opatrenia sú účinné. Verím, že aj celková situácia okolo nás sa postupne vráti do normálu a teším sa, keď budem môcť naše brány znovu otvoriť pre verejnosť,“skonštatovala riaditeľka MsCSS Melánia Dujsíková. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti Ikea Industry, ktorá testovanie zaplatila z vlastných financií.

Areál MsCSS zatiaľ zostáva pre verejnosť zatvorený. Vstup je umožnený za prísnych opatrení iba poštovej doručovateľke, dodávateľom na vyloženie tovaru a údržbe v prípade poruchy. Vnútorné priestory centra sa denne dezinfikujú. Informácie sa poskytujú telefonicky, mailom alebo poštou. Žiadny zamestnanec v MsCSS nie je v tomto období nevyužitý, hovorí M. Dujsíková a dodáva: „Chránime našich klientov aj zamestnancov. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa úprimne zaujímajú, ako sa máme, ktorí nám nezištne darovali rúška, dezinfekciu či nápoje. A  veľká vďaka tiež patrí mojim obetavým kolegyniam a kolegom za zodpovednú prácu.“

Centrum stále poskytuje  sociálne služby v obmedzenom režime. Do odvolania nefunguje sociálny taxík, požičiavanie pomôcok, práčovňa ani stredisko osobnej hygieny. Ako sú momentálne zabezpečené ďalšie sociálne služby?

 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
Funguje v nepretržitej prevádzke za prísnych hygienických podmienok. Platí striktný zákaz návštev (s výnimkou, ak ide o klienta v terminálnej fáze ľudského života) a momentálne nie je povolené ani prinášanie vecí od príbuzných.

Prevádzka ZOS je striktne oddelená, t. j. každé poschodie funguje samostatne, klienti ani zamestnanci sa navzájom nestretávajú. Komunikácia s ostatnými strediskami prebieha výhradne telefonicky, zásobovanie je zabezpečované dovezením stravy, nákupov a podobne pred dvere konkrétneho poschodia. V prípade, že do ZOS príde poštová doručovateľka, zásielky vybaví tiež pri vstupe na konkrétne poschodie. Využívanie vonkajších priestorov je časovo oddelené pre prvé a druhé poschodie.

Vedúca ZOS a sociálna pracovníčka organizujú pre klientov aktivity na trávenie voľného času, pričom prioritu majú individuálne aktivity, resp. aktivity v užšom kruhu.

Zamestnanci si po príchode do práce zmerajú telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom. Ak niektorý z nich vykazuje známky akéhokoľvek ochorenia, je povinný opustiť pracovisko. Nosenie rúšok a rukavíc je samozrejmosťou. V prípade poruchy je privolaný údržbár, resp. iný odborný pracovník, ktorý si pred vstupom vydezinfikuje ruky, nasadí ochranné rukavice a ochranný oblek. Pri výkone práce nesmie prísť do kontaktu so žiadnym klientom.

 

Denný stacionár (DS)
Služba je pozastavená. Sociálna pracovníčka je v telefonickom kontakte s klientmi. V prípade potreby im zabezpečí nákup, kontrolu, vykonanie hygieny a pod. Klienti majú zabezpečené rúška a tlačoviny (časopisy, krížovky) na trávenie voľného času.

 

Domáca opatrovateľská služba (DOS)
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Riadi ju a koordinuje sociálna pracovníčka, ktorá komunikuje s klientmi, rodinnými príslušníkmi a opatrovateľkami telefonicky. Opatrovateľky majú zabezpečené ochranné rúška a rukavice.

 

Jedáleň
Stravu dostávajú stravníci, ktorí boli v MsCSS zaregistrovaní, t. j. všetkým, ktorí odoberali stravu pred pandémiou a prejavili záujem o jej obnovenie. Je zabezpečovaná výhradne  formou dovozu v jednorazových obaloch, ktoré si stravníci musia predplatiť. Rozvoz stravy prebieha za prísnych hygienických opatrení: vodiči majú rúška, ochranné rukavice a každý deň sa rozvozové vozidlá dezinfikujú.

 

Sociálna posudková činnosť
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Kontakt so žiadateľmi a úradmi prebieha telefonicky, mailom a poštou.

 

Zamestnanci
Administratíva a zamestnanci, ktorí riadia jednotlivé strediská, majú zadelenú prácu tak, aby sa na pracovisku nestretávali. Ak je to možné, využívajú prácu z domu. Vodič sociálneho taxíka vypomáha pri rozvoze obedov. Opatrovateľky z denného stacionára vypomáhajú v ZOS, pretože rozdelením ZOS na dve pracoviská bolo potrebné doplniť personál.

 

Útulok
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Klienti majú zabezpečené rúška, dostali informačné materiály o bezpečnom správaní sa, sú poučení o zásadách a opatreniach na predchádzanie infekcie. Situácia a zdravotný stav klientov útulku sa monitoruje telefonicky.

Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský

 


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota