Medzinárodný jazyková program DSD štátneho gymnázia v Malackách bol v tomto roku veľmi úspešný. Všetci absolventi tohto programu jazykovú skúšku zvládli výborne, z toho 8 študentov na úrovni B2 a 10 študentov na úrovni C1.

DSD – Deutsches Sprachdiplom – je program, v ktorom majú žiaci možnosť získať Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa- štátna jazyková skúška. Diplom platí ako:

  • doklad o znalosti nemeckého jazyka na celom svete,
  • jazykový doklad pre prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole,
  • jazykový doklad pre uzavretie pracovného pomeru v Nemecku a Rakúsku.

Program prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej Spolkovej Republiky. Škola zaviedla vo vybraných triedach, zaradených do tohto programu, učebný plán s rozšírenou hodinovou dotáciou vyučovania NEJ.

Vyučovanie nemčiny prebieha podľa špeciálnych učebných osnov zameraných na prípravu žiakov na vykonanie skúšky DSD. Príprava žiakov prebieha za podpory zahraničného partnera, vrátane zabezpečenia zahraničného lektora. Prebieha pod jeho dohľadom a vykonávaním priebežných kontrol. Zahraničný partner zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie vedenia školy a učiteľov NEJ školy, ktorí sa na príprave žiakov pre DSD podieľajú. Zabezpečuje kontakty s nemeckými a rakúskymi inštitúciami a podnikmi Gymnázium Ul. 1. mája 8 je zaradené do celosvetovej siete škôl, ktoré realizujú vzdelávací program DSD od roku 2010.


.

Je ok, ak nie si ok BSK