Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu samospráva v súčinnosti s riaditeľstvami školských zariadení pripravila ich opätovné sprevádzkovanie. Podmienkou je dodržiavanie  nevyhnutných opatrení.

Foto: -otano-

V pondelok 1. júna obnovili vyučovanie všetky základné a materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky a tiež cirkevná škola.

 

Do školy prišla väčšina detí

Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Základná škola Štúrova a Základná škola Záhoráckav Malackách privítali spolu 650 žiakov, čo predstavuje 65 percent z celkového počtu. Zároveň bola obnovená prevádzka školských klubov detí pri  uvedených základných školách, zatiaľ len po vyučovaní.

Dobrovoľná účasť  žiakov na výučbe v základnej škole však neumožňuje pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Školy preto musia zmeniť organizáciu vyučovania – upraviť rozvrh a vnútorné časové členenie vyučovacieho dňa – a vziať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania priamo v škole nezúčastní. Z tohto dôvodu majú základné školy možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť upraviť obsah a formu vzdelávania. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančnú výučbu pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

 

Hladký a pokojný priebeh
V Základnej škole Dr. J. Dérera išlo v prvý deň po prerušení vyučovania všetko podľa plánu. Pedagógovia v zmysle usmernenia vytvorili skupiny detí, pričom jednotlivé skupiny žiakov 1. – 5. ročníka boli spolu od rána – počas vyučovania aj v školskom klube detí. Prvý deň išlo najmä o organizačné zvládnutie situácie, nasledujúce dni už každý bude vedieť, kam sa zaradiť. Dopoludnia budú žiaci na I. stupni s jednou učiteľkou, popoludní s jednou vychovávateľkou. Skupina bude v spoločných priestoroch aj vonku, aj počas obeda. Ide o to, aby sa skupiny nemiešali a žiaci neboli počas týždňa preskupovaní. Preto musí byť aj postupný nástup na vyučovanie. „Do školy prišlo 287 detí. V 15-minútových intervaloch medzi jednotlivými vstupmi sme zvládli aj administratívnu časť. Pretože sme v dvoch budovách a máme viaceré vchody, nástup na vyučovanie sa uskutočnil rýchlo,“ informovala riaditeľka školy Katarína Habová. Každému dieťaťu bola pri vstupe odmeraná teplota a dezinfikovalo si ruky. Zároveň odovzdalo vyhlásenie rodičov o tom, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Riaditeľka skonštatovala, že do práce nastúpili všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí mali zabezpečiť priamu pedagogickú činnosť s deťmi. Ochotne prišli aj tí z uvádzaných rizikových skupín.

K. Habová priblížila aj situáciu, keď sa deti pre karanténu učili z domu: „Od marca to bol akýsi skrytý život školy, ktorý vonkajší svet až tak nevnímal, ale bol veľmi intenzívny. Nešlo len o komunikáciu medzi učiteľmi, ktorí absolvovali rôzne vzdelávania a semináre, radili si navzájom a snažili sa všetko zabezpečiť. Boli to aj rozhovory s rodičmi a deťmi. Tento príbeh speje do finále, no zatiaľ je otvorená otázka hodnotenia. Či to bola práca učiteliek I. stupňa, II. stupňa, vychovávateliek, školskej špeciálnej pedagogičky, ale aj všetkých nepedagogických zamestnancov – myslím si, že všetci sa snažili so cťou túto skúšku zvládnuť.“

Príprava opätovného otvorenia školy nebola jednoduchá a mala niekoľko etáp. Najprv sa zisťovalo, kto má záujem, pretože účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Potom sa vytvárali skupiny, komunikovalo sa s rodičmi, riešili sa nevyhnutné administratívne úkony aj organizačné zabezpečenie. „Nakúpili sme potrebný materiál, dezinfekciu, teplomery,  štíty, ďalšie zásobníky na utierky. Od nášho zriaďovateľa sme dostali 500 ks rúšok. Snažili sme sa zabezpečiť všetko tak, aby priebeh nástupu bol bezproblémový,“ podotkla K. Habová.

Podobná situácia bola aj na zvyšných dvoch základných školách. Rodičia boli o opätovnom sprevádzkovaní školských zariadení informovaní prostredníctvom webových stránok. Presne vedeli, v akých časových úsekoch bude nástup do školy rozdelený, aby bolo minimalizované zhromažďovanie sa osôb. Aj vďaka disciplíne prebehol ranný zdravotný filter hladko a bez problémov.

 

Zvládli to aj škôlkari
Do materskej školy nastúpilo 317 detí, čo je 47 percent zo všetkých škôlkarov. Ako informovala riaditeľka Martina Novotová, pri výbere detí postupovali v zmysle poradia kritérií z rozhodnutia ministra a prišli až po predškolákov:

  1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
  3. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Činnosť obnovili elokované pracoviská Jána Kollára, Bernolákova, Hviezdoslavova, Štúrova a Rakárenská. Dĺžka prevádzky v materskej škole je maximálne na deväť hodín, a to od 7.00 h do 16.00 h. Deti sú umiestnené do skupín s počtom najviac 15. „Priebeh prvého dňa po opätovnom spustení prevádzky bol prekvapivo pokojný, netvorili sa dlhé rady, príchod sme posunuli až na 8.15 h. Rodičia stáli vonku a riadili sa pokynmi, ktoré máme uvedené na webovej stránke. Ranný filter v podobe merania teploty a dezinfekcie rúk bol rovnako bezproblémový,“ informovala riaditeľka.

Obsah a formu všetkých činností určujú učiteľky tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Ako však uviedla M. Novotová, požiadavka sociálneho odstupu sa pri menších deťoch, ktoré sa rady kontaktujú, objímajú, stretajú v bezprostrednej blízkosti   a celkove sa na seba tešili, napĺňa len veľmi ťažko.

Ingrid Sochorová, foto: I. Sochorová, S. Osuský


.

BM: Ustekana sobota