Rokovanie mestského zastupiteľstva 18. júna sa konalo už po čiastočnom uvoľnení koronavírusových opatrení. Viacerí poslanci ocenili spôsob, akým mestské organizácie prežili pandémiu a nútené prerušenie fungovania.

V tejto súvislosti tiež poďakovali vedeniu mesta za to, že  udržalo chod samosprávy a na rozdiel od napríklad súkromného sektora neznižovalo platy.

Program zastupiteľstva tvorili prevažne materiály ekonomického charakteru. Na rokovaní okrem iného zaznela informácia, že hodnota majetku mesta sa priblížila k magickej hranici 100 miliónov €.

 

 

Záverečný účet mesta
Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2019 aj s prebytkom hospodárenia 700 000 €. Rezervný fond mesta predstavuje sumu 1 708 264,70 € (súčet prebytku hospodárenia a nedočerpaných kapitálových výdavkov). „Tak, ako som signalizoval v marci na začiatku pandémie, máme dostatočnú rezervu na zvládnutie krízy, čo dokazujú krásne výsledky nášho hospodárenia za predošlý rok,“ skonštatoval primátor Juraj Říha a doplnil: „Okrem toho, majetok mesta sa vďaka investíciám rozšíril o takmer 4 milióny €. Celková zadlženosť mesta k 31. decembru 2019 bola 36,49 %, pričom maximálna zákonom povolená hranica je 60 %.“

 

Zmena rozpočtu
Mesto muselo zareagovať na pokles príjmov od štátu o takmer 600 000 €, ktorý súvisí s koronakrízou. O rovnakú sumu preto znížilo svoje bežné výdavky.

Poslanci v rámci štvrtej tohtoročnej zmeny rozpočtu odsúhlasili čerpanie z už schváleného úveru:

  • 900 000 € na rekonštrukcie ciest (najväčší objem z tejto sumy je určený pre ulicu Jozefa Kubinu),
  • 520 000 € na financovanie novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera,
  • 180 000 € na modernizáciu verejného osvetlenia na Radlinského ulici a Záhoráckej ulici,
  • 50 000 € na kabelizáciu rozvodov na Radlinského ulici (po oprave plynovodov sa odstránia staré betónové stĺpy verejného osvetlenia. Nové elektrické rozvody pre osvetlenie budú vedené v zemi).

Poslanci tiež schválili 15 000 € na architektonickú štúdiu pre kultúrny dom. O jeho potrebe sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto navrhuje umiestniť ho za bývalou budovou mestského úradu (medzi Zámockou a Radlinského), kde by mohlo vzniknúť útulné námestie a oddychová zóna. Projektu sa venuje aj komisia pre kultúru a cestovný ruch, ktorá v priebehu apríla a mája zbierala pripomienky budúcich užívateľov kultúrneho domu. Aktuálne sa pripravuje zadanie pre architektov.

 

Nová ulica
Do mapy Malaciek pribudla nová ulica s názvom Krátka. Nachádza sa v časti Rádek a vznikla pripojením na existujúcu ulicu Boženy Nemcovej.

Dotácie pre športové kluby
Komisia MsZ pre šport a mládež už v marci navrhla výšku tohtoročných dotácií mesta pre jednotlivé športové kluby. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronakrízou muselo mesto prijať viaceré úsporné opatrenia, ktoré sa dotkli aj dotačnej politiky. Športová komisia preto prehodnotila rozdelenie dotácií. Keďže MsZ rozhoduje o pridelení  sumu presahujúcu výšku 3 319 €, schválilo dotáciu 10 314 € pre Telovýchovnú jednotu Strojár. Ostatné kluby a organizácie dostanú nižšie sumy než 3 319 €. Ako prisľúbil primátor, v prípade dobrej prognózy na II. polrok tohto roka nie je vylúčené zvýšenie dotácií. 

-lp-/-otano-


.
Toto je čítané

Senické kultúrne leto sa začne hudobnými štvrtkami, uzavrie ho senobranie

Senické kultúrne leto otvorí vo štvrtok vystúpenie miestnej pop-rockovej kapely. Ponuku kultúrnych,…

20 rokov