Mesto Skalica vypísalo výzvu na spracovanie projektovej dokumentácie s názvom Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli. Informuje o tom oficiálna stránka mesta Skalica.

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 65.800 eur. Ponuky musia uchádzači predložiť do 26. augusta. Úspešný uchádzač má podľa výzvy odovzdať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie najneskôr do 20. novembra.

“Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je spracovaná technická štúdia a vyjadrenia dotknutých orgánov k technickej štúdii, ktoré je nutné rešpektovať a dodržať. Technická štúdia je podkladom pre minimálny rozsah rozšírenia kapacít prístavu a jeho zázemia. Architektúra pozemných stavieb sa požaduje zosúladiť s jestvujúcimi stavbami prístavu,” uvádza sa vo výzve.


.

Lapková patrola