V stredu (30.9.) v popoludňajších hodinách, v čase od 14.00 do 18.00 bude prebiehať dopravno-preventívna akcia v dohľade nad cestnou premávkou.

Od júna doposiaľ sme zaznamenali 91  dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli  cyklisti, kolobežkári a chodci. Najviac dopravných nehôd a to 44 bolo s účasťou cyklistov, 41 dopravných nehôd bolo s účasťou chodcov a 6 dopravných nehôd s účasťou kolobežkárov. Pri uvedenom počte dopravných nehôd došlo k usmrteniu 2 chodcov a jedného cyklistu, ťažko sa zranilo 6 chodcov a 3 cyklisti a ľahko zranení boli 3 kolobežkári s pomocným motoročekom, 29 chodcov a 36 cyklistov. Aj keď sa leto skončilo, v mestskej doprave sa naďalej naplno využívajú kolobežky a bicykle.  Policajti sa preto zamerajú práve na nich, a to  s cieľom pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu a  nepriaznivý vývoj usmrtených a zranených osôb pri dopravných nehodách.

Zopakujme si spolu osobitné ustanovenia o cyklistoch a Pripomeňme si teda osobitné ustanovenia o cyklistoch a pravidlá jazdy na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom.

 

  • Pre cyklistov:

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou. Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava. Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo. Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy a detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

 

  • Pre osoby jazdiace na samovyvažovacom vozidle a kolobežky s pomocným motorčemkom:

Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám. Pre jazdu a prechádzanie vodiča na samovyvažovacom vozidle alebo na kolobežke s pomocným motorčekom cez cestu alebo cez vozovku platia rovnaké pravidlá ako pre cyklistov.

V súvislosti s jesenným obdobím ešte jedna aktuálne odporúčanie pre všetkých chodcov, cyklistov, kolobežkárov a tých, ktorí využívajú samovyvažovancie vozidlo. Je nevyhnutné, aby ste boli po zotmení vždy osvetlení a vybavení nielen svetlom, ale aj odevom s reflexnými prvkami. Ich aplikáciou viete byť na ceste viditeľní nielen pre autá, ale aj pre seba navzájom. Na záver opäť zdôrazňujeme, že ohľaduplnosť a rešpekt je v mestskej premávke, kde sa stretávajú chodci, cyklisti, kolobežkári, vodiči áut, a prostriedky mestskej hromadnej dopravy, na prvom mieste.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.


.

BM: Ustekana sobota