Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici oznamuje občanom, že k 01. 02. 2011 budú voľné miesta príslušníkov Policajného zboru.

Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý písomne požiada o prijatie, je bezúhonný, spoľahlivý, spĺňa určený stupeň vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou), je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti na adresu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Moyzesova 1, 905 31 Senica. Žiadosti spolu so životopisom je možné zasielať aj elektronickou formou na adresu orpzse@minv.sk. Všetky ďalšie informácie pre záujemcov o službu v Policajnom zbore nájdete na www.minv.sk.

Martina Kredatusová


.

BM: Ustekana sobota