Poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách schválili budúcoročný rozpočet mesta. Príjmy a výdavky sú rozpočtované vo výške 23 241 860 €.

„Ďakujem poslancom za jednomyseľné schválenie rozpočtu, čo vnímam ako prejav dôvery k nastaveniu hospodárenia mesta. V roku 2021 nás čaká veľa investičných akcií, ktoré musíme zabezpečiť,“ povedal po prijatí rozpočtu primátor Juraj Říha. 

 

Najväčšími investíciami budúceho roka bude výstavba cyklotrás a mestskej podzemnej garáže, nové komunitné centrum či prístavba a rekonštrukcia budovy organizácie Vstúpte. V pláne sú aj kryté cykloprístrešky, takže nie je pravdou informácia,  ktorá bola podsúvaná verejnosti, že projekt cykloprístreškov padol.  Podľa schváleného rozpočtu nás čaká tiež architektonická súťaž na kultúrny dom a revitalizáciu zóny okolo Zámockej ulice.

Vybrané investície: 

 • cyklotrasa Družstevná – Radlinského (900-tisíc €). Spolu s týmto projektom sa počíta aj s úpravou okolia budúcej cyklotrasy v objeme ďalších 900-tisíc € (revitalizácia Radlinského, rekonštrukcia chodníkov, stavebné úpravy verejných priestorov na Záhoráckej, prestavba a nová technológia riadenia hlavnej svetelnej križovatky, sadové úpravy a revitalizácia zelene na Záhoráckej a Radlinského). Súčasťou bude aj výstavba nového verejného osvetlenia na Radlinského. 
 • cyklotrasa Pezinská – priemyselný park (takmer 1,2 milióna eur). Súčasťou projektu je aj výstavba nového pozdĺžneho parkovania pred rodinnými domami na Pezinskej a nové kolmé parkovanie pred bývalým Agrostavom. Zároveň pribudne aj nové verejné osvetlenie na Pezinskej, vrátane doteraz tmavého úseku od Továrenskej po bývalú pumpu Jurki. 
 • nové komunitné centrum v areáli Centra voľného času (400-tisíc €). Poslanci uvoľnili aj 100 tisíc € na rekonštrukciu interiérov CVČ aj priestorov, ktoré užíva Materské centrum Vánok. 
 • hromadná podzemná garáž v centre (640-tisíc €), 
 • spolufinancovanie zo strany mesta pri projekte prístavby a rekonštrukcie organizácie Vstúpte (23-tisíc €), 
 • kryté cykloprístrešky (215-tisíc €), 
 • rekonštrukcia pôvodných nebytových priestorov po MsCSS na účely mestských nájomných bytov (90-tisíc €). 

Okrem zabezpečenia riadneho chodu mesta a mestských organizácií pribudnú aj nové úlohy: 

 • príprava stratégie adaptácie na zmenu klímy, 
 • hĺbkový monitoring a kontrola stavu drevín.

 

Mesto bude pokračovať v rekonštrukciách striech budov vo svojom vlastníctve – po tohtoročnej oprave striech Mestského centra kultúry a kina prídu na rad synagóga a mestský úrad. 

Súčasťou rozpočtu sú okrem iných aj tieto položky: 

 • vydanie novej knihy o histórii františkánskeho kláštora,
 • rekonštrukcia odvodnenia Hurbanovej ulice, 
 • rekonštrukcia chodníka na ulici M. R. Štefánika v úseku od Veľkomoravskej po Štúrovu,
 • zateplenie pavilónu pre prvákov na ZŠ Dr. J. Dérera. Na realizáciu venuje Pozagas, a. s., dar 33 000 €. 
 • kompletný redizajn webstránky www.malacky.sk, 
 • nová mobilná aplikácia pre informovanie obyvateľov. 

Primátor zdôrazňuje, že rozpočet je živý organizmus: „Treba vnímať, že rozpočet je plán a môže sa meniť podľa potrieb mesta. Zmenu očakávame už na jar. V čase prípravy návrhu rozpočtu  sme ešte totiž nemali informáciu o schválení krásnej dotácie 1,7 milióna € na cyklotrasu Partizánska – Cesta mládeže. Spolu s tým chceme realizovať náš ambiciózny plán revitalizovať priľahlé zóny pozdĺž novej cyklotrasy – Partizánsku, Ľuda Zúbka, Námestie SNP, Petra Jilemnického, Veľkomoravskú a Mierové námestie. Javí sa nám totiž ako logické odovzdať verejnosti spolu s cyklotrasou aj kompletne zrekonštruované ulice.“ 

Menia sa miestne dane a poplatky 

Dôležitou súčasťou rozpočtu je aj príjem z miestnych daní a poplatkov. Pri komunálnom odpade sa poplatok zvyšuje o 2 €/osoba/rok. Daň z nehnuteľností sa zvyšuje pri stavbách na bývanie (o 10 %), byty (nárast o 4 centy //rok) a podnikateľské prevádzky (nárast 40 centov/m²/rok). Dôvodom je naďalej sa znižujúce príjmy od štátu (výpadok cca 400 tisíc €), hoci povinností pre mesto zostáva rovnako veľa. Aj po tomto zvýšení poplatkov bude mesto doplácať rozdiel do výšky sumy, ktorú je povinné platiť.

Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje z niekoľkých dôvodov. Prvým je zavedenie novej zákonnej povinnosti  pre mesto zabezpečiť zber a likvidáciu kuchynského odpadu. Okrem toho sa zvyšuje zákonný poplatok za skládkovanie (13 € za tonu v roku 2020, 22 € za tonu v roku 2021) a zvyšuje sa aj cena skládkovného na skládke v Zohore. Ambíciou mesta je výstavba vlastnej kompostárne, aby sme si mohli sami spracúvať tento odpad. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k zvýšeniu percenta separácie, od ktorého sa odvíja zákonný poplatok za skládkovanie. Projekt kompostárne je aktuálne v hodnotení ministerstva životného prostredia. Mesto by chcelo po výstavbe kompostárne zvýšiť percento separácie odpadu, čo by mohlo pre obyvateľov znamenať zníženie poplatku za komunálny odpad. 

 „Uvedomujem si, že je to citlivá otázka. K úprave hospodárenia mesta sme pristúpili maximálne zodpovedne.  Ak chceme zachovať dobre nastavený rozvoj mesta a včas vykryť očakávané výpadky financovania z podielových daní, obraciame sa na verejnosť s prosbou o pochopenie,“ skonštatoval primátor. 

Zľavy pre ZŤP, obyvateľov nad 62 rokov a ľudí v hmotnej núdzi zostanú zachované. 

Ľubica Pilzová, foto: Stanislav Osuský


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024