Od 1. januára sú samosprávy povinné zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ukladá to zákon o odpadoch. Reálnym výsledkom by malo byť na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky.

Foto: Stanislav Osuský

Svoju zákonnú povinnosť si splnia aj Malacky. Na území mesta budú rozostavené kontajnery hnedej farby, do ktorých sa bude zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Čo do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu patrí?
Šupy zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny orechov, potraviny po záručnej dobe, použité papierové vreckovky a servítky, novinový papier alebo lepenka znečistené potravinami, neskonzumované zostatky jedál a potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň z domácností.

Čo do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatrí?
Zelený odpad, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety.

Ako bude prebiehať zber?
Obyvatelia budú zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do vlastných nádob. Jej obsah následne odložia do mestských kontajnerov hnedej farby s objemom 600 l, ktoré budú pristavené na určených zberných hniezdach a stojiskách. Rozmiestnenie kontajnerov oznámime prostredníctvom mestských médií. Kontajnery bude každý týždeň vyvážať a pravidelne umývať spoločnosť Tekos.

Koľko stojí triedenie kuchynského odpadu?
Náklady na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad.

Pri separácii kuchynského odpadu predpokladáme, že klesne objem zmesového komunálneho odpadu. Potom by bolo možné časť kontajnerov na tento odpad zo stojísk pri bytových domoch odobrať, čím vznikne úspora nákladov.

J. Chválová, Malacky.sk


.
Toto je čítané

Sedemdesiat vrstiev mala a pýtali ju “až za Viedňu”. Taká bola skalická svadobná torta

Svadobné zvony dnes zvonia v mnohých obciach a mestách. Len v jednom…

HAŠŠO 6/2024