Pozývame Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2011 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program
1. otvorenie
2. kontrola uznesení z 27.12.2010
3. voľba HKO
4. VZN o určení výšky úhrady za stravovanie, ubytovanie a poskytovanie služieb v DOMOVE
5. informácia o uzatvorení zmluvy s RWE o dodávke plynu
6. odpredaj hasičského auta – cisternová automobilová striekačka CAS 25
7. schválenie nového názvu žel.zastávky v našej obci z pôvodného Moravský Ján na “Moravský Svätý Ján”
8. VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
9. informácia o stave žiadostí a projektov financovaných z prostriedkov EÚ
10. rôzne:
– žiadosť o úpravu parkovacích miest pri 9 b.j.
– žiadosť o odpredaj pozemku obci – L.Škublová,Sekule
– Vendlek Anton -žiadosť o odkúpenie pozemku od obce
– Kimličková, Mor.Sv.Ján, – žiadosť o stavebný pozemok
– usporiadanie pozemku, ktorý t.č. slúži ako miestna komunikácia,
11. záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Anton Emrich, starosta obce


.

BM: Ustekana sobota