Nová dopravná infraštruktúra, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, deinštucionalizácia sociálnych služieb, zvýšenie atraktivity stredného školstva či akcent na životné prostredie. To sú hlavné oblasti, ktorým súčasné vedenie Bratislavskej župy venovalo pozornosť za tri roky pôsobenia v tomto volebnom období.

foto BSK

„Pandémia koronavírusu zmenila tento rok podstatnú časť našich plánov. Napriek nemalým finančným stratám a obmedzeniam som rád, že rozvoj kraja sa nezastavil a pustili sme sa do veľkých i menších projektov. Mnohé z nich sú doslova prelomové,“ zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba tri roky pôsobenia vo funkcii. Pri tejto príležitosti vydal samosprávny kraj publikáciu s názvom Tri roky na župe.

„Kým uzrie svetlo sveta konkrétny projekt, vyžaduje si to mnoho úsilia i času. Nestačí mať dobrý nápad. Potrebujete presvedčiť kľúčových aktérov, postaviť kvalitný tím, vybaviť potrebné povolenia, zohnať financie a až potom nastupuje realizačná fáza. Aj napriek vrcholiacej globálnej kríze som rada, že sa nám na župe podarilo naštartovať konkrétne projekty. Také, ktoré bude vidno a budú slúžiť pre vás – obyvateľov i návštevníkov Bratislavského kraja. Ako môžete vidieť, prichádzame s konkrétnymi výsledkami. Zahŕňajú široké spektrum tém a nebolo by možné dosiahnuť ich bez zodpovedných zamestnancov BSK, spolupráce so župnými poslancami i s našimi zariadeniami,“ uviedla riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.

Skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v regióne

Župa má vo svojej správe 512 km ciest II. a III. triedy za hranicami Bratislavy, 129 mostných objektov a jeden cyklomost Slobody. V ostatných troch rokoch sa uskutočnili viaceré rekonštrukcie, pričom okrem bežných prevádzkových opráv išlo aj o rozsiahle obnovy veľkých úsekov.

„V našom kraji konečne pribudlo 30 km diaľnice a rýchlostnej cesty D4/R7. Celý úsek by mal byť dokončený už tento a bude slúžiť ako vonkajší obchvat Bratislavy. V kraji pribudlo päť záchytných parkovísk i nové cyklotrasy. Akcelerovali aj práce na križovatke Triblavina, aby sa južná časť sprevádzkovala tento rok. Máme už stavebné povolenie na prvú časť obchvatu Grobov a pripravujeme technickú štúdiu na ďalšiu časť obchvatu Pezinok – Modra – Dubová. V spolupráci s Ministerstvom dopravy pripravujeme skapacitnenie vybraných železničných tratí na území BSK, riešime Bratislavský železničný uzol aj vo vzťahu k stanici Bratislava-Filiálka, ako aj zahusťovania železničných zastávok TIOP. So ŽSSK pracujeme na zvýšení počtu vlakov v súčasnej infraštruktúre. Čo je tiež veľmi podstatné, že v oblasti prímestskej dopravy cestujeme v rámci kraja na jeden cestovný lístok, ktorý je možné využiť v MHD, autobusoch i vlakoch,“ ozrejmila Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK.

Zdravotná starostlivosť je kľúčová

Nepochybne najdôležitejšou témou posledného roka bola pandémia COVID-19. Župa zabezpečovala distribúciu osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, antigénových testov, ambulantným lekárom pomáhala spojazdňovať elektronické recepty, vypomohol pri testovaní zariadení sociálnych služieb, či koordinovala kapacity nemocníc v bratislavskom kraji, aby aj v krízovej situácii zostala zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti. BSK pomohol aj s realizáciou prvého celoplošného testovania antigénovými rýchlotestami. Testovacie miesto zriadil priamo v areáli Úradu BSK. V rámci zavádzania pandemických opatrení BSK z vlastných zdrojov zabezpečili aj dopravnú zdravotnú službu. Tá zjednodušila rýchlotestovanie klientov v župných zariadeniach sociálnych služieb a prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia. Pokračovalo sa aj s rekonštrukciou Polikliniky Karlova Ves a to sociálnych zariadení, či výstavby výťahu v detskom pavilóne, čím sa zabezpečí bezbariérový prístup na druhé podlažie.

„Moja nová pozícia vicežupana pre zdravotníctvo vyplynula z cieľa kraja riešiť celospoločenské problémy novým a výraznejším prístupom. Rozsiahle kompetencie župy v tejto oblasti sú často limitované štátom či inštitúciami pôsobiacich v zdravotníctve. Práve nedostatky zdravotníckeho systému naplno odhalila epidémia COVID-19. Je pre mňa výzvou podieľať sa na tvorbe opatrení proti jej šíreniu a súčasne zlepšovať funkčnosť zdravotného systému zabezpečovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Na strane poskytovateľov to začal kraj podporou vzniku nových ambulancií. Do budúcnosti máme ambíciu prejsť k podpore vzdelávania žiadaných špecializácií, ako aj zavedenia objednávkového systému s cieľom optimalizácie počtu návštev v ambulanciách,“ doplnil Juraj Štekláč, podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva.

Zvyšujeme kvalitu života v oblasti sociálnej starostlivosti

BSK má vo svojej správe 14 zariadení sociálnych služieb, z ktorých sedem sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie, teda transformácie zariadení na domovy komunitného typu, modernizovanie priestorov či rozširovanie kapacít služieb. Župa aj takouto formou deklaruje záujem o zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb v  zariadeniach. Ďalej podporuje tlmočnícke služby, pre prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Rozsutec otvoril nový oddychovo-technický areál. Ani túto oblasť pandémia neobišla. Počas nej bolo rozdistribuovaných takmer 850-tisíc osobných ochranných pomôcok a viac ako 80-tisíc testov. Počas tohto obdobia, keď bola prerušená prevádzka župných zariadení sociálnych služieb, ponúkol BSK nevyužité kapacity na prípravu polievok pre ľudí bez domova. Najviac postihnutí bol Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku, ktorý bol prvým zariadením sociálnych služieb na Slovensku zasiahnutý COVID-19. Z celkového počtu 91 prijímateľov sociálnej služby ochorelo v krátkom čase na koronavírus až 63 z nich. Zariadenie bolo takmer 7 týždňov v karanténe. V izolácii zostali zamestnanci i prijímatelia sociálnej služby.

„V sociálnej oblasti sa snažíme pomáhať najmä ľuďom so zdravotným postihnutím a rodinám v ťažkej životnej situácii. V časoch pandémie je obzvlášť dôležité, aby sa ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb poskytovala kvalitná a bezpečná dlhodobá starostlivosť. Zabezpečiť to je možné vďaka obrovskému nasadeniu zamestnancov týchto zariadení a tímu na Odbore sociálnych vecí Úradu BSK,“ skonštatoval Mikuláš Krippel, podpredseda BSK pre oblasť sociálnych vecí.

K životnému prostrediu sa správame zodpovedne

V tejto oblasti sa Bratislavský kraj zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja regiónu a ochranu prírodných zdrojov. BSK spustil mapový portál mapy.bratislavskykraj.sk, kde je územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov kraja. Župa začala s pasportizáciu drevín vo svojich vybraných areáloch s cieľom zistenia celkového kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu. Pre mestá, obce a mestské časti zorganizovala akciu Čistíme náš kraj. Množstvo dobrovoľníkov aj takouto formou prispelo k skvalitneniu života tam, kde žijú. BSK začal s revitalizáciou malinovského parku, ktorej cieľom je vytvorenie moderného parku príťažlivého pre ľudí zo širokého okolia či z celého Slovenska, ale aktualizuje aj cyklokoncepciu, nakoľko budovaním nových bezpečných cyklodopravných trás môžeme prispieť k rozvoju nemotorovej dopravy, a tak k zlepšeniu životného prostredia.

„Naša župa ide tretí rok príkladom pri ochrane životného prostredia a zdravia občanov v regióne. Pomáhame obciam v prevencii znečistenia ovzdušia, pitnej vody, v odpadovom hospodárstve. Pri aplikácii biologických prostriedkov poskytujeme odborné poradenstvo, mobilnú aplikáciu a spolupracujeme s dobrovoľníkmi pri monitorovaní liahnisk komárov. Spolu s odborníkmi pracujeme na podkladoch pre územný plán na ochranu lesov, povrchovej a podzemnej vody a biodiverzity. S partnermi z Rakúska realizujeme cyklolávku cez rieku Moravu,“ povedala Elena Pätoprstá, podpredsedníčka BSK, ktorá má na starosti životné prostredie.

Rozvoj kultúry v regióne pokračuje

Pre župu bola v tomto volebnom období dôležitá aj kultúra. Spustili sa rekonštrukcie viacerých historických a kultúrnych pamiatok, ako je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagóga v Senci. Dokončený bol barokový mostík v Stupave. Bratislavský samosprávny kraj už má v rukách právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu župného Divadla ARÉNA v Petržalke. Rekonštrukciou vznikne v Bratislave špičkový divadelný priestor. Bratislavská župa sa pustila do záchrany synagógy v Senci a pre podobný krok sa rozhodla aj v prípade synagógy vo Svätom Jure. Aktívne pracuje aj na znovuotvorení prevádzky Múzea Ferdiša Kostku V Stupave. V Malokarpatskom múzeu v Pezinku bola dokončená rekonštrukcia, vďaka ktorej vznikli v podkroví múzea nové priestory na vzdelávacie programy, prednášky a  archív pre zbierkové predmety.

Župné školy sú atraktívnejšie 

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 54 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 samostatný internát a ďalších viac ako 40 školských zariadení, ktoré sú súčasťou škôl (jedálne, internáty, školské kluby detí a pod.). Na župných školách študuje takmer 20-tisíc žiakov a pracuje viac ako dva a pol tisíc zamestnancov. Župa významne investovala do rekonštrukcie škôl, na historických budovách vymieňame okná. Pribudli nové odbory a celkovo sa samosprávny kraj sústredil na zvyšovanie atraktivity stredného školstva vrátane odborného.

Hrozbu koronavírusu sme nepodceňovali

Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu bola Bratislavská župa aktívnym subjektom, ktorý využíval všetky svoje kompetencie na spomalenie šírenia COVID-19. Krízový štáb kraja zasadal už pred prvým potvrdeným prípadom na Slovensku. Župa po prepuknutí prvej vlny pandémie prerušila výučbu na stredných školách. Samosprávny kraj po celý čas sme zabezpečoval ochranné pomôcky pre zdravotníkov, distribuoval rúška, respirátory a rýchlotesty na COVID-19, dezinfikovali sa spoje prímestskej dopravy, ale aj zaviedli prísne hygienické opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb.

Koronavírus však neohrozoval len zdravie ľudí. Po prvej vlne župa spustila kampaň Pomôžme Bratislavskému kraju spolu, v ktorej sme propagovali lokálne výrobky a služby. Ich využívaním môžeme najlepšie reštartovať ekonomiku a podporiť zamestnanosť v kraji. Zodpovedne sme sa pripravili aj na druhú vlnu. Naše zariadenia majú vypracované pandemické plány a navýšili sme aj zásoby ochranných a dezinfekčných pomôcok, ale aj rýchlotestov.

Desiatky konkrétnych projektov

„Ako sa môžete presvedčiť, za tri roky máme za sebou desiatky konkrétnych výsledkov. Čakajú nás ešte dva roky a náš župný tím urobí všetko preto, aby sa dôležité projekty hýbali vpred a prinášali nám všetkým v kraji osoh. Chcem poďakovať všetkým päťdesiatim župným poslancom za maximálnu konštruktívnosť pri spolupráci a cením si aj kritické hlasy, tie nás posúvajú ďalej. Poďakovanie samozrejme patrí nášmu štíhlemu, ale akčnému tímu na župe. Bez mojich skvelých kolegov by to nešlo,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.


.
Toto je čítané

Sedemdesiat vrstiev mala a pýtali ju “až za Viedňu”. Taká bola skalická svadobná torta

Svadobné zvony dnes zvonia v mnohých obciach a mestách. Len v jednom…

HAŠŠO 6/2024