Už šesť rokov tvorí pracovný tandem s primátorom mesta Jurajom Říhom. Do samosprávy prišiel zo Slovenskej technickej univerzity ako odborník na dopravný urbanizmus. Pred pár týždňami, v novembri 2020, uplynula polovica volebného obdobia. Začiatok nového roka je dobrou príležitosťou na zhodnotenie minulosti, opísanie súčasnosti a predstavenie vízií do budúcnosti. Viceprimátor mesta Milan Ondrovič.

 

Sme kúsok za „polčasom“ aktuálneho volebného obdobia. Aká bola prvá polovica a akú víziu máte do jeho druhej časti?

Primátor spolu so zastupiteľstvom na začiatku volebného obdobia jasne nastavili víziu a prioritné ciele mesta a ja sa budem snažiť, rovnako ako v prvej polovici, tak aj v polovici druhej, v maximálnej možnej miere prispieť k jej naplneniu – či už ako poslanec, zástupca primátora alebo ako zodpovedný za vedenie útvaru strategického rozvoja. Odpočet plnenia našich cieľov prezentujeme každoročne. Viacero projektov, najmä v oblasti veľkej dopravnej infraštruktúry, ako napríklad diaľničné križovatky D2-Rohožník a D2-Studienka či obchvaty mesta, ďaleko presahujú rámec jedného – dvoch volebných období. Kontinuálne sa na nich pracuje už šesť rokov.

Poďme si to rozmeniť na drobné. Ktoré projekty minulého roka považujete za úspešné?

Bolo ich mnoho. Každý jeden dokončený projekt odovzdaný do užívania verejnosti považujem za úspešný. Od myšlienky po odovzdanie diela ubehne veľa času a musí sa prekonať množstvo prekážok. Možno najväčším úspechom minulého roka pre Malacky je to, že Národná diaľničná spoločnosť objednala projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie na križovatku D2-Rohožník. Túto informáciu možno väčšina ľudí prehliadla. Čakajú nás ešte roky tvrdej práce a presviedčania, kým sa križovatka aj postaví. Takéto stavby bývajú obrovským impulzom pre rozvoj mesta. Na druhej strane, pomerne rýchlo pripravený projekt modernej telocvične s novými šatňami v ZŠ Dr. J. Dérera sme v rekordnom čase napriek problémom úspešne odovzdali do užívania. Škola sa tak posunula do tretieho tisícročia, čo ma tiež teší.

Naopak, čo sa nepodarilo podľa vašich predstáv?

Viacero projektov sprevádzajú už počas realizácie problémy, ktoré treba riešiť takpovediac za pochodu s dodávateľom. Napríklad už spomínané nové šatne na Dérerke sa museli hneď po vymurovaní takmer celé zbúrať a postaviť nanovo. Finančné vyrovnanie s  dodávateľom rekonštrukcie Hlbokej ulice sme pre právne spory uzavreli až takmer po roku od skončenia prác. Človek však na tieto starosti pomerne rýchlo zabudne a sústredí sa na ďalšie projekty.

Veľa energie nám pri projektoch zobral dopravný inšpektorát, ktorý nás doslova brzdil, často nezákonne. Kontrolné orgány nám dali za pravdu a dokonca boli už prijaté nariadenia z ministerstiev, ktoré jasne vymedzili zákonnú kompetenciu inšpektorátov na celom Slovensku. Týka sa to aj bežných stavebníkov z radu obyvateľov, ktorí po novom nemajú vôbec chodiť za dopravným inžinierom na polícii, a ten sa napríklad podľa nariadenia nemá ani čo vyjadrovať k stavbám v stavebných konaniach. Dokonca je už potvrdené, že nie je ani dotknutým orgánom.

Pristavme sa teraz pri niektorých konkrétnych plánoch mesta. Ako to vyzerá s podzemnou garážou v centre mesta?

Projekt je kvôli opakovaným prieťahom neprajníkov stále v povoľovacom procese. Verím, že ešte v prvom polroku spustíme verejné obstarávanie na dodávateľa. Nadväzovať bude v roku 2022 aj projekt nového pešieho námestia, ktoré vznikne nad garážou a v okolí. 

V akej fáze je výstavba cyklotrás?

Budovanie cyklistickej infraštruktúry je jedna obrovská agenda, ktorou sa tu zaoberáme. Prvá cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park je vo finále verejného obstarávania a odhadujeme začatie  realizácie v jarných mesiacoch. Ďalšie dve, centrálna radiála Družstevná – Radlinského a okruh Partizánska – Cesta mládeže, by mali byť vysúťažené na prelome rokov 2021/2022 v závislosti od usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o veľmi rozsiahle stavby, s ktorými sa budú rekonštruovať aj dotknuté komunikácie a chodníky. Naprojektované sú aj ďalšie dve cyklotrasy, Pezinská – Padzelekcyklotrasa Píla, ktorá prepojí Pezinskú ulicu s novou športovou arénou s výhľadom až do Zámockého parku. Aktuálne sa začína s prípravou aj samostatne vedenej cyklotrasy na Továrenskej ulici až k spoločnosti IKEA Components a ďalšia dôležitá cyklotrasa od Námestia SNP k sídlisku Juh.

Tento rok idú do realizácie aj kryté bezpečné prístrešky na bicykle a naprojektovaný je aj Bike&Ride park pri železničnej stanici. Verím, že tieto projekty sa podarí postupne všetky zrealizovať a Malacky sa stanú lídrom v oblasti cyklodopravy na Slovensku. Ku koncu tohto volebného obdobia by malo byť odovzdaných do užívania zhruba 9 kilometrov samostatne vedených cyklotrás, čo výrazne zvýši bezpečnosť cyklistov a aj chodcov. 

Pokročil projekt novej športovej arény?

V súčasnosti sa už pripravujú podklady pre realizáciu stavby a spracúva sa projektová dokumentácia na verejný priestor pred arénou v lokalite bývalej píly. Tento rok by sme chceli mať vysúťaženého dodávateľa. Je to nádherný projekt spojenia multifunkčnej športovej haly s hokejovou, pričom je aj veľmi rozsiahly a náročný po stavebnej stránke. Som presvedčený, že keď sa ho podarí zrealizovať, otvorí sa pre Malacky úplne nová kapitola v dejinách športu.  

Aký je aktuálny stav prípravy obchvatu mesta?

Za šesť rokov sa nám podarilo v strategických dokumentoch mesta a Bratislavského samosprávneho kraja kompletne zmeniť riešenie odklonu tranzitnej dopravy v meste. Najďalej sme sa dostali s vybudovaním diaľničnej križovatky D2-Rohožník, ktorá, ako som už spomínal, postúpila do projekcie pre územné a stavebné konanie. Ďalšou významnou stavbou bude severné prepojenie cesty I/2 (smer Veľké Leváre) a cesty II/590 (smer Studienka). V spolupráci s krajskými poslancami za náš obvod, primátorom a poslankyňou Luciou Vidanovou, sa nám podarilo presvedčiť vedenie BSK, aby bola spracovaná technická štúdia. Úspešne sme dokončili rokovania so Železnicami Slovenskej republiky, aby bol súčasťou modernizácie železničnej trate aj úplne nový nadjazd, ktorý je nevyhnutný pre križovanie obchvatu a železničnej trate. Toto prepojenie by v budúcnosti malo ústiť do ďalšej diaľničnej križovatky D2-Studienka, ku ktorej sa začal v minulom roku proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Začíname aj s prípravou južného prepojenia Stupavskej ulice s Cestou mládeže. Ak sa toto všetko podarí, dopravný systém mesta sa zmení zo súčasného „radiálneho“ na „radiálno-okružný“, vďaka čomu bude centrum mesta chránené od tranzitnej dopravy.

Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva sa začala spomínať parkovacia politika…

Príde čas, keď bude mesto musieť parkovaciu politiku prijať. Uvedomujeme si, že to nebude populárne, ale musíme z ulíc vylúčiť celodenne parkujúce vozidlá zamestnancov a cezpoľných, aby sa parkovacie miesta uvoľnili pre domácich. Myslím, že plochy na budovanie lacných parkovacích miest na povrchu sa už minuli a donekonečna uberať zo zelene nie je udržateľné. Potrebu parkovacej politiky začínajú vnímať aj samotní obyvatelia, pretože sa nám nielen z väčších sídlisk, ale aj od podnikateľov v centre mesta, začínajú hromadiť podnety na jej zavedenie. Zatiaľ vytvárame podmienky na hladké zavedenie parkovacej politiky. Postavili sme záchytné parkovisko vo väzbe na centrum a železničnú stanicu, zaviedli sme hromadnú dopravu, ideme budovať sieť cyklotrás, pripravujeme podzemnú garáž v centre mesta, zrušili sme možnosť vyhradenia si parkovacieho miesta na konkrétne evidenčné čísla, a schválené je už aj nové dopravné značenie, ktorým úplne vylúčime parkovanie veľkých dodávok a nákladných aut.

 Na mestský úrad ste prišli z akademického prostredia, primátor predtým pracoval na ministerstve financií. Zhodnete sa vždy vo všetkom a na všetkom?

Obaja sme vnímaví poslucháči, čo pomáha našej spolupráci a vzájomnej dôvere. Pochopiteľne, každý z nás má na konkrétne projekty rôzne pohľady, ktoré sa postupne zbližujú do finálnej podoby. Naša práca je taká rôznorodá a dynamická, že musíme často reagovať aj na aktuálne zmeny. Napríklad už teraz spoločne pripravujeme konkrétne projekty pre budúce obdobie eurofondov, aby sme si udržali výborné výsledky v ich čerpaní. Primátor ma jasnú predstavu, ktorým smerom sa má rozvíjať naše mesto, a ja mu poskytujem plnú podporu k jej naplneniu. Oceňujem aj jeho perfektné výsledky v hospodárení mesta, ktoré sa snažili v minulom roku spochybniť rôzni samozvaní neprajníci, a vážim si, že má dôveru k mojim znalostiam a skúsenostiam v oblasti dopravného urbanizmu.

Ako vnímate spoluprácu mesta a Malačanov? Zaujímajú sa o život okolo seba? Dostávate od nich spätnú väzbu? Chápu napríklad občasné obmedzenia v doprave, prípadne to, že nejde všetko vyriešiť  hneď a zaraz?

Na posilnenie spolupráce s obyvateľmi sme zaviedli systém Odkaz pre starostu, do ktorého sa zapojilo množstvo samospráv. Opakovane sme sa v hodnotení v tejto oblasti umiestnili na prvej priečke – ako v riešení podnetov, tak aj v komunikácii s obyvateľmi. Ľudia túto službu využívajú na riešenie rôznych problémov vo svojom okolí, a my im pomáhame tieto problémy odstraňovať.

Najnáročnejšia je komunikácia s konkrétnymi obyvateľmi, ak sa ich dotkne rekonštrukcia ulíc. Bez dopravných obmedzení to nejde.  Úplne stačí, ak sa zo sto ľudí na ulici nájde jeden vlastník, ktorý nám brzdí postup prác, čo odoberá energiu. Naopak, teší ma, že ľudia vidia veľký počet dokončených projektov a chápu, že nejde spraviť všetko hneď a zaraz, hoci každý vníma tú „svoju“ ulicu, škôlku, školu alebo ihrisko ako prioritu. Ale naozaj nejde spraviť všetko hneď. Primátor už roky ľuďom vysvetľuje, že vyberáme priority z priorít. Viem si predstaviť aj iné, aktívnejšie spôsoby zapojenia obyvateľov do samosprávy, napríklad participatívny rozpočet, workshopy a podobne, ale o tom možno inokedy. Priznám sa, že pri tomto tempe práce na to zväčša nie je čas, aj keď by som sa takémuto spôsobu zapojenia verejnosti venoval rád.  

S akými pocitmi ste vstúpili do roku 2021 vy osobne?

S veľmi dobrými. Tento a budúci rok môžu byť v znamení veľkých stavieb – cyklotrás, športovej haly, námestia – a prípravy strategických dokumentov. Veľmi sa teším na architektonickú súťaž na kultúrny dom s revitalizáciou zóny Zámocká. Okrem toho, rozhodol som sa splniť si taký malý jogový sen, ktorým je dokončiť si medzinárodnú kvalifikáciu učiteľa. Joga mi tak trochu drží pokope telo aj hlavu.

Aké by ste chceli vidieť a mať Malacky v novembri 2022, teda na konci súčasného volebného obdobia?

Rád by som videl Malacky spokojné a pripravené na budúcnosť.

S viceprimátorom Malaciek Milanom Ondrovičom sa rozprávala Ľ. Pilzová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024