Prvé tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne sa uskutočnilo vo štvrtok 27.1.2011 o 18:00 hodine. Miestom stretnutia bola veľká sála kultúrneho domu.

Každé zasadnutie obecného zastupiteľstvo je verejné.  Účasť dvadsiastich občanov na riadnom zastupiteľstve je za posledné roky najvyššia.

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2011. Foto: Tomáš Tomek

Zasadania sa zúčastnilo osem poslancov. Pracovné dôvody nedovolili účasť poslancovi Galčíkovi, ktorý sa včas ospravedlnil.

Zastupiteľstvo začalo jednohlasným prijatím programu. Najdôležitejším bodom bola voľba hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa prihlásili Iveta Balejčíková, Marta Škrabáková a Klára Včelková. Starosta obce Anton Emrich dal poslancom na výber spôsobu voľby novej kontrolórky. Za tajnú voľbu hlasovali Čižmár, Hajdin, Leskovská, Lupták a Zajíc. Verejnú voľbu si želali Linder, Knotek a Švec. V tajnej voľbe si poslanci zvolili za hlavnú kontrolórku obce Ivetu Balejčíkovú (5 hlasov). Poslanci nezvolili za kontrolórku obce Martu Škrabáková (3 hlasy) ani Kláru Včelkovú (0 hlasov). Naša obec nemala kontrolóra obce od októbra 2010.

Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo dvadsať občanov. Foto: Tomáš Tomek

Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo všeobecno záväzné nariadenie č.1/2011 o určení výšky úhrad za stravovanie, ubytovanie a poskytovanie služieb v Domove ZPS a DSS v Moravskom Svätom Jáne. Poslanci museli pristúpiť k zvýšeniu niektorých poplatkov. Hlavným dôvodom bolo zníženie dotácie pre rok 2011 od Trnavského samosprávneho kraja približne o 13 000 € .

Poslanci neschválili mandát starostovi obce na podpísanie zmluvy na dodávku plynu od alternatívneho dodávateľa RWE Gas Slovakia. Podpísanie zmluvy by znamenalo pre obec úsporu rádovo 12% ročne. Poslanci chcú lepšie preštudovať zmluvu s novým dodávateľom a hlasovať o podpise zmluvy na ďalšom zastupiteľstve.
7 poslancov hlasovalo proti podpisu, Čižmár sa zdržal.

Všetci zastupitelia súhlasili s odpredajom staršej automobilovej hasičskej cisternovej striekačky CAS 25 obci Podbranč za 2 400 €. Auto hasiči nepotrebujú nakoľko zo Senice dostali koncom roka 2010 novšie. Peniaze z predaja budú použité na nákup a opravu potrebných vecí pre dobrovoľný hasičský zbor.

Plný názov železničnej zastávky našej obce Moravský Svätý Ján nahradí železničnou spoločnosťou doteraz používaný názov Moravský Ján. Poslanci za zmenu hlasovali jednotne.

Nový zákon o odpadoch zapríčinil doplnenie niektorých ustanovení všeobecno záväzného nariadenie (VZN) o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č.2/2011. Zmena sa netýka poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Išlo len o technické doplnenie VZN.
Za hlasovalo 6 poslancov, Knotek a Švec sa zdržali.

Starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich. Foto: Tomáš Tomek

Starosta obce informoval poslancov a občanov o stave žiadostí a projektov financovaných z EÚ. Do dnešného dňa obec nezískala za projekty financované z EÚ naspäť ani cent. Doteraz všetky projekty boli finanované z úveru, ktorý si obec na tieto projekty vzala.

Nové tenisové kurty a cyklotrasa boli slávnostne otvorené v lete 2010. V pondelok (31.1. 2011) bude posledná kontrola, na základe ktorej bude možné obci vyplatiť do troch mesiacov 95% oprávnených nákladov.
Rekonštrukcia námestia je hotová na 90%, obec bohužiaľ nevyužila počas rekonštrukcie možnosti priebežného žiadania vrátenie preinvestovaných peňazí. Môže tak urobiť až na záver, keď budú dokončené niektoré terénne úpravy a dopravné značenie. Aj táto investícia je robená zatiaľ z úveru. Po dokončení a skolaudovaní námestia môže obec žiadať vrátenie 95% oprávnených nákladov. Opäť tu bude plynúť lehota zo zákona 1-3 mesiace.
Dobudovanie kanalizácie bude riešená priebežnou formou. Čiže sa bude žiadať vrátenie peňazí po častiach. V tejto chvíli plynie lehota na podávanie ponúk vo verejnej súťaži na dodávateľa. Optimisticky by sa s výstavbou mohlo začať v júli-auguste 2011.
Vybudovanie internetovej miestnosti, hasičskej dráhy a dobudovanie štadiónu bude realizované po preplatení peňazí z projektu rekonštrukcie námestia. Rovnako až po tomto termíne sa môže začať s rekonštrukciou a dobudovaním hasičskej zbrojnice. Občanom starosta obce Anton Emrich povedal “Budeme robiť všetko preto, aby rekonštrukcia hasične bola úspešne realizovaná.”

Projekt revitalizácie skládky na Husarisku brzdí nevysporiadanie niektorých pozemkov, ktoré na skládke vlastnia Štátne lesy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia je z dôvodu množstva projektov zatiaľ v nedohľadne.

V rôznom hlasovali poslanci jednotne pri poverení starostu na vysporiadanie pozemku, ktorý slúži ako miestna komunikácia a nie je v majetku obce. Ide o “cestu” medzi “Lochneskou” a poštou. Rovnako schválili poslanci jednohlasne odpredaj pozemku o rozlohe 29m2 pre p. Vendleka. Spomínaný pozemok si v minulosti už raz kúpil, len ho nemal doteraz zapísaný na katastri. Cena za odpredaj podobných pozemkov je stanovená 1€/m2. Rovnako sa postupovalo v podobných prípadoch aj doteraz.
Ďalším v rôznom bola žiadosť občianky o stavebný pozemok. Žiadosť bola zaradená do poradovníka.
Doplnené: Pani Škublová ponúkla obci na odpredaj pozemky na Husarisku. Obec o tieto pozemky neprejavila záujem. Nakoľko ide o viacero menších pozemkov.

Nasledovala diskusia, kde si ako prvý vzal slovo poslanec Švec. Pýtal sa na dôvody častých návštev poslanca Zajíca na úrade. Bolo mu vysvetlené, že je normálne ak niekto, kto vie pomôcť novému starostovi, tak činí. Pri tejto príležitosti zopakoval svoju ponuku pomoci aj poslanec Lupták.
Do diskusie sa zapojili aj občania, ktorých zaujímalo riešenie problému s odtokovými kanálmi, nové chodníky, drahé pohrebné služby, stojany na bicykle pri kostole, ale i parkovanie kamiónov v obci. Starosta obce poprosil občanov o zhovievavosť nakoľko je v úrade krátko. Problémy sa bude snažiť riešiť tak rýchlo, ako to len bude možné.

.

Labková patrola