Riaditeľka školy (Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky) Elena Krajčírová opakovane ocenila pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede úspešné bádateľky – študentky školy a zároveň poďakovala kolegyniam, ktoré dievčatá v ich aktivitách podporujú.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) sa rozhodlo podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat vo vede. V roku 2015 vyhlásilo 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

Gymnázium v Malackách podporuje študentské bádateľské aktivity, podchytáva talenty, záujem študentov o vedu a techniku a popularizuje vedu nie len medzi študentami, ale tiež pravidelnými podujatiami pre širokú verejnosť.

Veronika Danadová

Veronika Danadová
Expedícia Mars
Veronika Danadová sa so svojim bádateľským projektom prebojovala do finále medzinárodnej súťaže Expedícia MARS. Vo finále, v ktorom sa absolvovali psychologické testy, posudzovali vedomosti, práca v tíme, zvládanie záťažových situácií a schopnosť riešiť problémové úlohy, bola Veronika úspešná. Zúčastnila sa 100 hodinovej simulácie letu na Mars, kde ako členka päťčlenného medzinárodného tímu skúšala nové experimenty a uskutočňovala zaujímavé merania. Veronika si vybrala odbornosť inžinier. Podieľala sa na zostrojení trojosového stabilizátora kamery. Počas programu absolvovala eurotrip po európskych vesmírnych centrách.

 

Elizabeth Karpukhina Busswood

Elizabeth Karpukhina Busswood
Trénerské Centrum Microsoft
Ako absolventka Študentského Trénerského Centra Microsoft realizuje prednášky a workshopy pre študentov na témy Umelej inteligencie a Microsoft Azure v rámci EDU days a Student day. Prednáša na školeniach a konferenciách pre učiteľov a žiakov, účasť na hackathonoch. Podiela sa na tvorbe infografik, inštruktážnych videí, kurzov pre MEC(Microsoft Education Center), pomôcok pre učiteľov a žiakov. Je autorkou série inštruktážnych videí k Microsoft Teams pre učiteľov a žiakov.

 

Natália Salčíková

Natália Salčíková
Natália v rámci svojich bádateľských aktivít spracovala tému – Vplyv urbanizácie na úbytok poľnohospodársky využívanej pôdy v okrese Malacky. S touto prácou sa prihlásila do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, prebojovala sa až do celoslovenského kola. V obore Životné prostredie, geografia, a geológia zvíťazila. Túto prácu prezentovala tiež na prehliadke enviroprojektov Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie FPV Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje aktivity a postrehy zamerané na environmentálnu problematiku spracovala formou časopisu, ktorý bol ocenený na celoslovenskej úrovni v súťaži Krajina bez tieňa. Vyhlasovateľom súťaže bol štátny podnik Lesy Slovenska.

 

Alexandra Mrkvová

Alexandra Mrkvová
Sú eko-friedly výrobky naozaj eko? Túto tému spracovala v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Jej práca získala v krajskom kole SOČ 2. miesto v obore Životné prostredie, geografia, geológia. V súťažnej prehliadke enviroprojektov Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie FPV Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, získala mimoriadne ocenenie.

 

Barbora Bičanová

Barbora Bičanová
V rámci svojich aktivít testovala placebo efekt pomocou kofeínu. Svoje skúsenosti spracovala v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Jej práca bola ocenená v krajskom kole SOČ. Barbora získala 2. miesto v obore Pedagogika, sociológia, psychológia. Zúčastnila sa na bádateľskom víkendovom seminári, ktorý organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Držiteľka Deutsches Sprachdiplom.

 

Laura Mozová

Laura Mozová
V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získala Laura 3. miesto v obore Pedagogika, sociológia, psychológia so svojou prácou Myslenie a vnímanie detí trpiacich poruchami autistického spektra. Je držiteľkou ocenenia ministerstva kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko za projekt v súťaži Schülerwettbewerb.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024