V Záhorskom osvetovom stredisku v rámci vzdelávania prebiehal v mesiacoch júl až december roku 2020 fotografický workshop zameraný skôr na technickú stránku vyvolávania negatívneho kinofilmu pod názvom Základy čiernobielej analógovej fotografie.

Na stretnutiach sa účastníci oboznámili v teoretickej časti so základnou históriou vzniku fotografie, s ukážkami prác známych fotografov, popísaním a vysvetlením procesu vyvolania filmového negatívu, postupom práce, základmi chemických vlastností a reakcií či fyzikálnymi vplyvmi na vyvolávanie. V praktickej časti pristúpili k samotnému založeniu filmu do fotoaparátu a predstaveniu základných nastavení expozície podľa expozičného trojuholníka, keďže nastavenie citlivosti ISO mali všetci rovnaké pri použití identického filmu Ilford HP5/400. Témy na tomto workshope neboli určené a každý z účastníkov si našiel predmet svojho záujmu sám a nafotil dva filmy po 36 políčkach. Treba dodať, že nie vždy išlo všetko podľa predstáv a vzhľadom na použitú techniku fotografických prístrojov, ktorú si účastníci priniesli či im bola zapožičaná (PENTAX ME Super, SMENA 8M, LEICA M6, Kiev 4 či Praktika MTL 5B) a oboznamovaní sa s ňou, nebolo každé jedno políčko exponované správne. Cieľom bolo zoznámenie sa s problematikou analógovej fotografie, aby si každý vyskúšal tento proces. Preto bola dôležitá samostatná práca a individuálny prístup ku každému účastníkovi.

„V tvorivej dielni „Základy čiernobielej analógovej fotografie“ sme sa zamerali na vyvolanie 35 mm kinofilmu značky HP5 plus Ilford (400 ISO) nafoteného analógovým fotoaparátom tradičnou metódou vyvolaním v tanku pomocou vývojky a ustaľovača. Použili sme práškovú vývojku Fomadon Excel, ktorej hlavnou zložkou je Sodium tetraborate decahydrate, Trisodium nitrilotriacetate a Dimezone S. Vyvolávací čas v tejto kombinácii bol 8,5 min. Potom sa negatív prepláchol čistou vodou a ustálil. A to 10 minút prípravkom Fomafix, ktorý je univerzálny pre filmy aj papiere a jeho hlavnou zložkou je Ammonium thiosulphate. Neskôr sme už negatívy oskenovali a spracovali digitálnou formou. Na workshope sa zúčastnili deviati fotografi, pričom každý mal k dispozícii 2 kusy 36 obrázkových kinofilmov. Tému si vybral každý podľa vlastných preferencií. Účastníci sa aktívne zapojili do tvorby a procesu, vyskúšali si tajomstvo a mystériu vzniku obrazu, zažili očakávanie čo bude na vyvolanom filme.“ (Lujza Marečková – Základy s kinofilmom, katalóg zahŕňajúci priebeh a fotografie účastníkov workshopu)

Fotografický workshop Základy čiernobielej analógovej fotografie prebiehal pod vedením lektorky MgA. Lujzy Marečkovej. Výstupom je výstava fotografií, ktorá bola plánovaná vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach (ČR) a katalóg k nej, ktorý nesie názov Začiatky s kinofilmom. Z dôvodu pandemickej situácie sa budeme snažiť zrealizovať výstavu v tomto roku. Jej náhradou je na webových stránkach Záhorského osvetového strediska v Senici a Mesta Velké Pavlovice (ČR) v online podobe zverejnený sumarizujúci katalóg fotografických diel vytvorených účastníkmi tvorivej dielne. Jej účastníkmi sú 9 fotografi Fotoklubu pri ZOS Senica a z Velkých Pavlovíc: Hanka Bálková, Janis Janák, Ľubomír Jarábek, Tomáš Jurovatý, Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Branislav Mosný, Tomáš Tóbik a Jana Vondrová.

Fotografický workshop Základy čiernobielej analógovej fotografie a jeho výstup, výstavu fotografií Začiatky s kinofilmom organizoval Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici spolu s Fotoklubom pri ZOS Senica a Mestom Velké Pavlovice (ČR), z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

 

Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

INAT Rezanie laserom