Primátor Juraj Říha ako štatutár mesta vyjadril nesúhlasný postoj k navrhovanému zrušeniu Okresného súdu Malacky. Za mesto preto uplatnil pripomienky k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov (tzv. súdna mapa), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

„Podľa nášho názoru by mal takto zásadný návrh zákona vzniknúť až po riadnej odbornej a verejnej diskusii. Návrh súdnej mapy nebol prerokovaný nielen so zástupcami organizácií ZMOS či Únie miest Slovenska, ale ani samotnými samosprávami, ktorých sa dotkne navrhovaná zmena súdnej mapy. S rovnako veľkým znepokojením sme prijali informáciu, že takáto diskusia nebola umožnená ani samotným sudcom či v Súdnej rade SR,“ uvádza sa v pripomienkach.

Dokument  okrem iného navrhuje znížiť počet okresných súdov z 54 na 30, pričom zrušenie by sa týkalo aj Okresného súdu Malacky. Ani samotný predkladateľ si nie je istý svojím návrhom sídla Záhorského súdneho obvodu a tvrdí, že je možné uvažovať medzi Malackami a Senicou. Predkladateľ pritom zaraďuje Senicu do hierarchicky vyššieho stupňa sídiel SR, hoci z predloženého odôvodnenia nevyplývajú jasné kritériá hodnotenia. Na margo argumentácie k veľkosti oboch porovnávaných okresných miest musíme predkladateľa upozorniť na neaktuálne údaje, keďže Malacky mali k 31. decembru 2020 18 736 obyvateľov s trvalým pobytom v meste,“ konštatuje primátor a dodáva, že predkladateľ by sa mal vysporiadať aj s podstatným rozdielom pri posudzovaní súdnych obvodov až na úrovni okresov, keďže okres Malacky má 74 661 obyvateľov a okres Senica 60 419.

Ministerstvo v návrhu ďalej tvrdí, že Senica a Malacky majú rovnocennú dopravnú dostupnosť.  Je ale faktom, že Malacky majú priame železničné a autobusové spojenie s Bratislavou v polhodinových taktoch v hlavnom čase a – na rozdiel od Senice – má aj diaľničné spojenie. Návrh súdnej mapy nespĺňa ani podmienku danú ministerstvom s dostupnosťou súdu do 2 hodín, keďže sa úplne ignorujú dochádzkové vzdialenosti medzi obcami okresu Malacky a samotným okresným mestom Malacky. To tvorí pre okolité obce centrum dopravného prepojenia na verejnú hromadnú dopravu. Malacká radnica upozornila vo svojich pripomienkach aj na skutočnosť, že medzi obcami celého okresu Malacky a mestom Senica neexistuje žiadne priame autobusové spojenie. Navrhované zrušenie Okresného súdu Malacky sa odôvodňuje aj „odčlenením satelitných obcí od hlavného mesta, čo má prispieť aj k optimálnejšiemu využitiu dopravy.“ Podľa štatutára Malaciek by sa dopravnou politikou regiónu mali predovšetkým zaoberať rezort dopravy a príslušné samosprávy, nie ministerstvo spravodlivosti.

Návrh spojenia územných obvodov okresov Malacky a Senica pod spoločný súd v Senici odôvodňuje predkladateľ aj kritériom „spoločných kultúrnych a regionálnych identít, aby v jednotlivých obvodoch si boli obyvatelia aj v tomto smere blízki, s predpokladom lepšieho vzájomného porozumenia.“ Mesto Malacky s týmto odôvodnením nesúhlasí: „V tomto kontexte poukazujeme na skutočnosť, že okres Malacky nemá s inými okresmi navrhovaného Záhorského súdneho obvodu historické väzby, keďže tie patrili pod úplne iné panstvo. Z toho pramení aj aktuálna blízkosť k Bratislave.“  Pri tvorbe novej súdnej mapy sa má vychádzať „ z máp nárečových makroregiónov, regiónov a nárečí.“ Keďže zákon upravuje vedenie súdnych konaní v štátnom jazyku, tento argument je podľa primátora Malaciek absurdný.

Na argument ministerstva spravodlivosti, že „malé súdy sú menej efektívne a menej odolné k miestnym väzbám“, primátor Juraj Říha reaguje:  „Uznávame snahu predkladateľa riešiť rýchlosť a efektívnosť konania, ale tá je podľa nášho názoru závislá od personálneho obsadenia súdu, ktorý môže predkladateľ ovplyvniť funkčným rozšírením miest. V meste Malacky už máme totožnú skúsenosť so zrušením súdu a jeho formálnym začlenením k Okresnému súdu Bratislava IV. Uskutočnená zmena sa ale v praxi ukázala ako nesystémová a právoplatne neskončené súdne konania z toho času pretrvávajú dodnes.“

 V súvislosti s návrhom novej súdnej mapy mesto Malacky zdôrazňuje, že predloženým návrhom súdnej mapy príde k preukázateľnému sťaženiu prístupu obyvateľov k súdu.  „Navrhujeme preto, aby obvod Okresného súdu Senica tvorili len územné obvody okresov Senica a Skalica. Okres Malacky je najväčším okresom v Bratislavskom kraji s takmer 48% rozlohou celého kraja, čo podľa nášho názoru odôvodňuje opodstatnenosť a vhodnosť samostatného súdneho obvodu zachovaného Okresného súdu Malacky. Rovnaký názor má aj Súdna rada SR, ktorá nesúhlasí s pričlenením obvodu Okresného súdu Malacky pod obvod Okresného súdu Senica,“ uzavrel primátor Malaciek.


.

Labková patrola