Stalo sa už tradíciou, že členovia poľovníckeho združenia Malačan každoročne organizujú zber a čistenie lokalít v rámci katastra Malaciek od nelegálnych skládok, ktoré zanechali nezodpovední a egoistickí  ľudia. Svoju iniciatívu nazvali Čistá príroda – čistý revír.

foto Poľovnícke združenie Malacky

Keďže koncom apríla stále platili opatrenia úradu verejného zdravotníctva, poľovníci vytvorili malé, prevažne rodinné skupinky. V lokalitách Vinohrádok, Kadúbek, Gašparov vŕšok a Liehovarská záhrada vyzbierali viac ako tri tony odpadu. Väčšinu z neho ešte vytriedili na recykláciu (pneumatiky, plasty, sklo, drevo, nábytok). Zmesového odpadu zostalo len niečo vyše 100 kilogramov.

pneumatiky – 2 240 kg
plasty – 200 kg
sklo – 360 kg
drevo, nábytok – 260 kg
zmesový odpad – 110 kg

Recyklovateľný odpad tvoril 97% a zmesový komunálny odpad 3%.

foto Poľovnícke združenie Malacky

 „Žiaľ, my poľovníci sa s odpadom v prírode stretávame často. Vyčistené lokality  budeme monitorovať, a ak to bude potrebné, znova čistiť. Odpad nielenže narúša ekologické procesy v prírode, ale zároveň kazí krásu prírody. Mnoho odpadkov je toxických a aj inak nebezpečných pre zvieratá. Vyzývame našich spoluobčanov, aby nenosili odpad do prírody. V Malackách máme dva zberné dvory – Hlboká a Partizánska, kde ho môžu odovzdať,“ skonštatovali členovia poľovníckeho združenia Malačan. Za spoluprácu pri likvidácii odpadu zároveň ďakujú mestskej spoločnosti TEKOS.

M. Ziegler


.

Je ok, ak nie si ok BSK