Myslím si, že téma schvaľovanie platov starostov obcí a primátorov miest, určovanie ich doterajších odmien, alebo súčasné odstupné päťnásobku priemerného mesačného platu je stále ešte živo vryté v pamäti nás všetkých, našu obec nevynímajúc.

Okolnosti odohrajúce sa na Slovensku po komunálnych voľbách viedlo k radikálnemu prehodnoteniu platných pravidiel vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku. Doterajší spôsob odmeňovania starostov a primátorov platí od roku 1994 a počas 16-tich rokov sa zásadne nemenil, platové podmienky predsedov VÚC sa výrazne nemenili od roku 2001. Niektoré platy starostov a primátorov presahovali celospoločensky vnímanú únosnosť pri odmeňovaní verejných funkcionárov, aj vo vzťahu k členom vlády. Vo viacerých menších obciach tvorí pritom plat starostu podstatnú časť rozpočtu celej obce. Ministerstvo vnútra preto vypracovalo novelu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Cieľom zmien je úspora finančných prostriedkov vynakladaných na platy a ostatné náležitosti funkcionárov územnej samosprávy. Zníži sa tak deficit rozpočtov obcí a miest a zároveň obmedzí zadlžovanie územných samospráv:

  • násobok, podľa ktorého sa určuje plat starostu sa zníži o 10 percent;
  • plat starostu už nebude možné rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvýšiť, ako doteraz – bude totiž vyplývať zo zákona.;
  • rovnako sa rušia odmeny starostov /vrátane mimoriadnych odmien za činnosť vykonávanú v súvislosti s mimoriadnou udalosťou – to totiž dostatočne upravuje zákon o civilnej ochrane/;
  • starosta bude môcť dostať odstupné v maximálnej výške trojnásobku posledného mesačného platu /v súčasnosti je to až päťnásobok priemerného mesačného platu, čo je nad rámec možností mnohých obcí/. Úprava odstupného sa racionalizuje s ohľadom na počet rokov vykonávania funkcie a dôvody zániku mandátu starostu alebo primátora.

Staré platy sa budú starostom vyplácať do účinnosti novely zákona, ktorá sa predpokladá od 1. júna /to znamená, že plat určený podľa právnych predpisov účinných do 31. mája dostane starosta posledný krát za mesiac máj/.

Uvidíme, ako daná novela ovplyvní ekonomickú situáciu na Slovensku.

Ing. Richard Čižmár


.

INAT Rezanie laserom