Z Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) dostane 34 členských obcí a miest spolu viac ako 96 tisíc eur na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým situáciám. Rozhodla o tom rada fondu, ktorá vyhodnotila v apríli vyhlásenú výzvu  na predkladanie žiadostí o príspevok v minimálnej výške 1.000 eur a maximálnej výške 3.000 eur.

„Aj nedávne tragické udalosti v Juhomoravskom kraji potvrdili, aké dôležité je pripraviť sa na živelné katastrofy. Prostriedky z Centrálneho krízového fondu sú určené na predchádzanie škodám, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivého počasia, respektíve na ich odstraňovanie. V rámci aktuálnej výzvy podporíme 34 obcí a miest vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Až 25 z nich dostane dotáciu v maximálnej výške 3-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Väčšina obcí a miest využije získané prostriedky na zabezpečenie preventívnych opatrení pred živelnými katastrofami. Ide napríklad o realizáciu vodozádržných  a protipovodňových opatrení alebo čistenie a prehĺbenie rigolov pri komunikáciách. Premiérovo bude možné dotáciu z fondu použiť aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré sú ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok, na základe odborného posúdenia.

 

Obec Štefanov
Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami

Vybudovanie zatrávnených vsakovacích valov na pozemkoch obce, za pomoci ktorých sa tok vody spomalí a zemina z polí nepotečie do obce. Zároveň budú slúžiť ako zásobáreň úžitkovej vody.
Ropočet: 4 173 €
Požadovaná a schválená výšky dotácie: 3 000 €

Obec Oreské
Regulácia dažďovej a prívalovej vody na “Malej strane” v obci Oreské
Ochrana záhrad, dvorov a rodinných domov pred stekaním dažďovej a prívalovej vody. Vykopaním rigolu podĺž záhrad rodinných domov a pred ním umiestneného násypu/valu dôjde k regulácii stekaniu dažďovej a prívalovej vody do dvorov, záhrad, pivníc rodinných domov a prízemných poschodí polohovo nižšie umiestnených rodinných domov a tým k zabráneniu ich poškodzovania. Voda bude následne zvedená do potoku Chvojnica z jednej aj druhej strany rigola.
Ropočet: 3 494,98 €
Požadovaná a schválená výšky dotácie: 2 500 €

Obec Vrádište
Revitalizácia starých a poškodených stromov ohrozujúcich zdravie občanov
Dendrologické posúdenie vybraných stromov v intraviláne obce Vrádište. Orezanie odborne spôsobilou osobou, ošetrenie rezných rán a likvidácia drevnej hmoty odvozom na regionálnu kompostáreň v Skalici.
Ropočet: 1 500 €
Požadovaná a schválená výšky dotácie: 1 000 €

 

Centrálny krízový fond vznikol v roku 2009 a je zameraný na podporu obcí pri škodách spôsobených živelnými udalosťami. V júni 2019 došlo k zmene štatútu, ktorá umožnila podporiť nielen odstraňovanie škôd, ale aj ich prevenciu.

Pre členské obce a mestá fond predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním škôd respektíve na prevenciu voči nim. Do CKF pravidelne prispieva aj župa. Za rok 2021 to je 83 tisíc eur.


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov