Za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku, pani Trine Skymoen, zástupcov akademickej obce, verejnej správy, záujmových a nízkoprahových centier pre deti a mládež sa v dňoch 22. – 23. februára 2011 uskutočnila v Malackách medzinárodná konferencia s názvom Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže.

Podujatie zorganizovalo Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch v spolupráci s Katedrou sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ako odborným garantom. Konferencia sa konala v rámci realizácie projektu Čisté srdce záhorácke Centrum záujmových aktivít, ktorý od r. 2008 realizuje obec Veľké Leváre s nenávratným finančným príspevkom z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v celkovej výške 411 588 eur.

Projekt vychádza zo známej skutočnosti, že široká a kvalitná ponuka záujmových aktivít je jednou z najlepších foriem prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, ktoré začínajú v mladosti záškoláctvom, hodnotovou dezorientáciou, rôznymi druhmi závislostí a končia sociálnym vylúčením a kriminalitou. Ak má však táto ponuka vyvolať dopyt u najrizikovejších skupín detí a mládeže, musí byť správne zameraná a dostatočne atraktívna. Cieľom konferencie bolo ukázať výsledky projektu a činnosť Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch, a vytvoriť priestor pre diskusiu odborníkov i širšej verejnosti k fungovaniu a významu záujmových a nízkoprahových centier i k aktuálnym problémom výchovy detí a mládeže vo voľnom čase.

Hlavým záverom diskusie bolo, že pri eliminácii sociálnej patológie detí a mládeže je potrebná spolupráca všetkých inštitúcií a subjektov, ktoré môžu pomôcť pri riešení problému; spolupráca medzi záujmovými a nízkoprahovými centrami a občianskymi združeniami, školou, samosprávou, štátnou správou, dobrovoľníkmi či fakultami pripravujúcimi budúcich sociálnych pracovníkov a pedagógov. Diskusia ukázala, že významná je tiež podpora záujmových a nízkoprahových centier zo strany komunít, v rámci ktorých fungujú a podpora už existujúcich záujmových a nízkoprahových centier, ktoré sú pre mnohé deti jediným bezpečným priestorom, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Pani Trine Skymoen vo svojom príhovore oboznámila účastníkov konferencie s možnosťami financovania podobných projektov z nórskeho finančného mechanizmu, vyzdvihla dôležitosť finančnej podpory projektov, akým je projekt Čisté srdce záhorácke Centrum záujmových aktivít a poďakovala autorovi projektu, Martinovi Krížovi, za “prebdené noci” pri písaní tohto úspešného projektu. Existujúcemu výsledku projektu – Centru záujmových aktivít vo Veľkých Levároch – popriala udržateľnosť a veľa zdaru. Veľvyslankyňa sa rozlúčila s prísľubom skorého navštívenia Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch.

Mária Biksadská a Zuzana Alenová
Centrum záujmových aktivít, Veľké Leváre


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024