Mesto Skalica vypísalo verejné obstarávanie s názvom Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

ilustračné foto

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta. Zákazku sa mesto rozhodlo nedeliť na časti. “Služba súvisiaca s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora tvoria homogénny celok a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni dodávatelia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku,” informovalo mesto.

Tulaj december 2023

Odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 5 679 479,40 s DPH a doba trvania zmluvy je päť rokov. “S prihliadnutím na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb prostredníctvom strojového a technického vybavenia, dĺžka trvania zmluvy na menej ako štyri roky by bola absolútne ekonomicky nehospodárna pre uchádzača a aj pre verejného obstarávateľa,” zdôvodňuje mesto dĺžku zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000 eur a záujemcovia môžu svoje ponuky podávať do 21. septembra.


.

Osobnosti kraja BSK