Ako sa budú Malacky meniť počas najbližších rokov a ako budú vyzerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre zlepšenie dopravy, pre kvalitu životného prostredia, pre dostupnú zdravotnú či sociálnu starostlivosť? Odpoveď na  tieto otázky dá Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 – 2030, ktorý v tomto období vzniká. Ide o základný strategický dokument, ktorý spolu s územným plánom definuje priority rozvoja mesta.

foto Malacky.sk

Malacky začali na PHSR pracovať počas tohto leta. Pod gesciou vedenia mesta sa stretávajú pracovné skupiny pre päť základných oblastí:

  • udržateľná mobilita a technická infraštruktúra
  • zdravotná a sociálna starostlivosť
  • životné prostredie
  • školstvo a šport
  • cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel

Členovia jednotlivých pracovných skupín analyzujú a pomenúvajú základné problémy mesta, napríklad: v oblasti mobility to je prehustená doprava (vrátane tranzitu cez centrum mesta), nevyhovujúci technický stav ciest či úrovňové križovatky železnice s cestami. Zdravotníctvo trpí predovšetkým nedostatkom pediatrov a vysokým vekom pracujúcich lekárov, situáciu v sociálnej oblasti komplikuje nedostatok nájomných bytov, nedostatok opatrovateliek, nedostatočná kapacita pobytových zariadení a chýbajúce služby pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. V oblasti životného prostredia je problémom veľké množstvo komunálneho odpadu, nedostatočné triedenie či vysoká energetická náročnosť budov.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nielenže pomenúva smer a priority rozvoja mesta, ale uvádza aj spôsoby riešenia existujúcich problémov. Zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude mesto v budúcnosti podávať žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, svoju žiadosť podporí aj argumentom, že príslušný projekt sa nachádza aj v PHSR Malaciek.

Z rokovania pracovných skupín vzíde spoločný návrh PHSR 2022 – 2030. O jeho definitívnej podobe rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

Ponuka práce: Opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení pre seniorov MUDr. Dallosa

Zariadenie pre seniorov MUDr. Dallosa v Moravskom Svätom Jáne prijme do pracovného…

20 rokov