Do 19. novembra predĺžilo Ministerstvo kultúry SR lehotu na rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny v Kopčanoch a národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom v Holíči.

Koláž: Region Zahorie, 123rf.com

Informoval o tom Pamiatkový úrad SR vo verejnej vyhláške, ktorú zverejnilo na svojej úradnej tabuli aj mesto Holíč. Dôvodom predĺženia lehoty, ako sa vo vyhláške uvádza, je potreba vyjasniť právo na účasť v správnom konaní spoločnosti MLC Holíč, s čím súvisí preverenie nových skutočností, potrebných vo veci vyhlásenia ochranného pásma.

Zdroj: multimodal.sk

Spoločnosť pred časom prišla so zámerom vybudovať logistické centrum pri Holíči v blízkosti rieky Morava v lokalite, kde sa nachádza najstaršia sakrálna stavba na území Slovenska – kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, tiež slovanské hradisko v Mikulčiciach a ďalšie pamiatky s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Na prekladisku by malo nájsť prácu okolo 500 ľudí. Územie navrhovanej činnosti má, ako uviedla spoločnosť v projekte pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, plochu zhruba 1,142 milióna štvorcových metrov. Navrhovaná činnosť by mala prebiehať mimo zastavaného územia. Súčasťou prekladiska má byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, nové obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov a 139 osobných áut. Kontajnery majú byť prepravované najmä kamiónovou dopravou a železničnou dopravou na trati Holíč – Kúty s objemom zhruba 40 vlakov za deň. Investor plánuje 16-hodinovú dennú prevádzku. V súčasnosti je zisťovacie konanie na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre stiahnutie návrhu spoločnosťou zastavené.

Zdroj: multimodal.sk

Proti zámeru sa postavili viaceré ochranárske organizácie zo Slovenska i z Česka, keďže ide o prihraničný región. Nesúhlasnú petíciu podpísalo od marca do septembra takmer 6000 občanov. Existencia prekladiska by mohla podľa ochranárov ohroziť spoločnú medzinárodnú snahu o zápis územia archeoparku Mikulčice – Kopčany do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Záhorácke rádio 2024 01

Návrh na vyhlásenie ochranného pásma predložil Pamiatkový úrad SR v júli tohto roka na základe podnetu Krajského pamiatkového úradu Trnava, podporuje zachovanie prepojenia pamiatkových lokalít prostredníctvom nezastavanej krajiny. Vo vzťahu ku Kopčanom uvádza ochranné pásmo potrebné na zachovanie jestvujúceho charakteru okolia pamiatkovej zóny vo forme prírodno-poľnohospodárskej krajiny, zabezpečenie existujúcich i budúcich archeologických nálezísk v mimoriadne významnej archeologickej lokalite a ďalšie skutočnosti. Vo vzťahu ku kaštieľu okrem iného zachovanie takého stavu okolia s areálom, ktorý bude rešpektovať formálno-estetickú hodnotu kaštieľa a parku ako ústredných bodov pôvodnej barokovej krajiny, realizovanej v druhej polovici 18. storočia. Ochranné pásmo predstavuje pás široký zhruba jeden kilometer medzi dvoma spomínanými pamiatkovými lokalitami.


.
Toto je čítané

Na Záhorí sú premnožené hlodavce, obce a mestá musia deratizovať

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vyzval obce a…

BM: Ustekana sobota