Obyvatelia Malaciek sa môžu vyjadriť k ponuke a úrovni kultúrnych aktivít v meste. Ich názory, vyjadrené prostredníctvom dotazníka, budú podkladom pre Koncepciu rozvoja kultúry mesta Malacky do roku 2027 s výhľadom do roku 2030. Strategický dokument by mali poslanci v Malackách schvaľovať v roku 2022.

Dotazník mieri k vyjadreniu celkovej spokojnosti s kultúrnymi aktivitami v meste, ich návštevnosťou i preferenciou oblastí kultúry. Mesto sa v ankete pýta aj na komunikáciu o kultúrnych podujatiach, respondenti takisto môžu uviesť, v čom vidia najväčšie rezervy pri organizovaní kultúrneho života v meste, a tiež to, aký je ich sen v oblasti kultúry v Malackách.

Ďalej: Tu vyplníte dotazník


.

Osobnosti kraja BSK