Zámer vybudovania veľkokapacitného prekladiska lodných kontajnerov v Holíči je závažným ohrozením mimoriadnej lokality kultúrneho dedičstva v území medzi pamiatkovou zónou Kopčany a národnou kultúrnou pamiatkou Holíčsky kaštieľ. Upozornili na to účastníci medzinárodnej pamiatkarskej konferencie Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Inštitúciám, ktoré majú dosah na dianie na území, zaslali v stredu (10. 11.) výzvu proti výstavbe.

Žiadajú rezorty dopravy, hospodárstva, investícií a regionálneho rozvoja, životného prostredia, kultúry a tiež Pamiatkový úrad SR, aby v zmysle svojich kompetencií „urobili kroky na ďalšie zveľadenie územia a neumožnili realizáciu stavebných zásahov a iných činností s negatívnym dosahom na zachovanie historickej kultúrnej krajiny“. Podľa signatárov výzvy hrozí, že dlhoročné úsilie a nemalé investície aj z verejných zdrojov do lokality budú plánovanou aktivitou znehodnotené.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

Spoločnosť MLC Holíč má zámer vybudovať v území logistické centrum na ploche 1,142 milióna štvorcových metrov s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Súčasťou prekladiska má byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov. Kontajnery majú byť prepravované najmä kamiónovou dopravou a železničnou dopravou s objemom zhruba 40 vlakov za deň. Na prekladisku by malo nájsť prácu okolo 500 ľudí.

Kaštieľ v Holíči a k nemu prislúchajúca kultúrna krajina siahajúca až do susednej obce Kopčany patrí, ako uvádza výzva, medzi najhodnotnejšie kultúrno-historické areály na Slovensku. Bola súčasťou cisárskeho panstva z 18. storočia, vybudovaná Františkom Štefanom Lotrinským, manželom cisárovnej Márie Terézie. Dnes predstavuje vzácne dochovaný historický celok bez výraznejších novodobých rušivých prvkov a zásahov, jediný svojho druhu na území Slovenska. V priestore medzi Kopčanmi a Holíčom sa tiež nachádza novoobjavené archeologické nálezisko, ktoré nadväzuje na jedno z najdôležitejších centier Veľkej Moravy, tzv. mikulčicko-kopčiansku aglomeráciu.

Na základe týchto hodnôt bola časť územia vyhlásená za pamiatkovú zónu a spoločne s českou stranou sa už viac ako dekádu postupne vytvára Archeologický park Mikulčice – Kopčany, ktorý SR i ČR spoločne oficiálne navrhli na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V súčasnosti prebieha konanie Pamiatkového úradu SR o vyhlásenie územia za ochranné pásmo.

Signatári vyzvali orgány verejnej správy, aby umožnili pokračovanie dosiaľ realizovaných aktivít obnovy, revitalizácie a rozvíjania lokality a aby v súlade s povinnosťami, ku ktorým sa SR zaviazala ratifikáciou Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, presadzovali ochranu kultúrneho dedičstva ako ústredného faktoru pre trvalo udržateľný rozvoj územia. Na podporu zachovania územia podpísalo verejnú petičnú akciu okolo 6100 občanov z celého Slovenska.

Malvínka Knižkáreň 2023

Ministerstvo kultúry v reakcii na výzvu pre TASR uviedlo, že ide o lokalitu s veľkým historickým významom, ktorá je využívaná samotnými obyvateľmi na rekreačné turistické účely a cezhraničný pohyb. „Ministerstvo kultúry SR je otvorené diskusii, ale naše súčasné stanovisko k zámeru výstavby je negatívne,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.


.

Osobnosti kraja BSK