Mesto Skalica plánuje v roku 2022 prípravu a realizáciu štyroch investičných projektov. TASR o tom informoval mediálny servis mesta.

foto: Skalica.sk

“Zámerom projektov je zmiernenie vplyvu klimatických zmien, podpora zadržiavania vody, zefektívnenie systému parkovania a komplexná obnova kultúrnej pamiatky, ktorá sa dodnes zachovala v pôvodnom stave,” uviedol mediálny servis.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Prvým je projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica. Realizáciou projektu príde k vytvoreniu parkovísk z priepustných povrchov na uliciach SNP1, SNP2 a Hviezdoslavova. “Zmena klímy sa dotýka bezprostredne každého z nás. Preto sa ako mesto snažíme prispievať k zmierneniu jej negatívnych dôsledkov, napríklad aj formou výmeny nepriepustných povrchov v meste za povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody,” uviedla primátorka mesta Anna Mierna. Projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Kohézny fond v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Z operačného programu Kvalita životného prostredia je tiež financovaný projekt s názvom Zelená strecha na materskej škole, vďaka nemu vznikne extenzívna vegetačná strecha na troch pavilónoch Materskej školy Skalica na ulici Dr. Clementisa. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa diela.

Zámerom projektu Moderné technológie mesta Skalica je kontrola obsadenosti parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne prostredníctvom parkovacích senzorov komunikujúcich cez nízkoenergetickú sieť. V rámci tohto riešenia bude osadených 528 senzorov na parkovacích miestach. Na realizáciu investície bola schválená dotácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Európsky fond regionálneho rozvoja, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Mestu bola schválená dotácia z Trnavského samosprávneho kraja a z Ministerstva kultúry SR na opravu havarijného stavu plechovej strechy secesnej stavby architekta Dušana Jurkoviča. Ministerstvo zároveň poskytlo dotácie aj na spracovanie prípravných dokumentácií zamýšľanej komplexnej obnovy objektu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024