Náklady na cyklotrasu v Senici s názvom Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina sa zvýšili o viac ako 40 000 eur. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

Pôvodná vysúťažená cena bola vo výške 1 160 513,52 eura bez DPH, po úprave je celková hodnota zákazky 1 201 055,22 eura bez DPH. “Projektová dokumentácia vychádzala z predpokladu kvality a zachovania niektorých podkladových vrstiev pre novú stavbu. Po odstránení asfaltovej vrstvy bola zistená významná degradácia pôvodných podkladových vrstiev, z čoho vyplynula potreba nového technického riešenia na zlepšenie kvality podkladových vrstiev. V niektorých častiach to bola zámena vrchnej asfaltovej vrstvy za zámkovú bezfázovú dlažbu,” uvádza sa v opise úprav.

Záhorácke rádio 2023

Ako sa ďalej píše vo vestníku ÚVO, navrhované zmeny sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela: “Z dôvodu, aby boli zachované kvalitatívne parametre pri zachovaní požiadavky hospodárnosti a minimalizovalo sa zvýšenie nákladov na riadne dokončenie diela.”

Počas novembrového kontrolného dňa pri výstavbe cyklotrasy sa konštatovalo, že sa pri prácach narazilo na prekážky, s ktorými sa nepočítalo. “Konkrétne na káble vysokého napätia, ktoré boli uložené veľmi nízko a dochádzalo ku kolízii so stavbou. Takéto prípady vznikli tri, na Kasárenskej ulici, pri lávke v parku a pri kúpalisku,” uviedol projektant a autorský dozor za zhotoviteľa dokumentácie Andrej Jáchim.

Ako doplnil, ďalším zásadným problémom v rámci stavby bolo podložie na Dlhej ulici, ktoré bolo v dezolátnom stave a vyžiadalo si to komplexnú zmenu technického riešenia. “Pôvodne bola cyklotrasa projektovaná ako asfaltovo-betónová a nakoniec sa dohodlo, že sa zmení kryt vozovky na betónovo-zámkovú dlažbu,” informoval Jáchim.


.

Je ok, ak nie si ok BSK