Spoločnosť Správa mestského majetku (SMM), ktorej jediným spoločníkom je mesto Skalica, vypísalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom Prístaviska na Baťovom kanáli. Vyplýva to zo zverejnených údajov na úradnej tabuli mesta.

Predmetom súťaže je prenájom pozemkov a stavieb na Baťovom kanáli, ktorých vlastníkom je mesto Skalica. Okrem pozemkov a stavieb SMM prenajme prístavné mólo so zázemím ako aj vonkajšie priestory o rozlohe približne 0,5 hektára.

Mesto požaduje v prenajatých priestoroch poskytovať okrem iného prevádzku prenájmu požičovne lodí, reštauračné a pohostinské služby, údržbu vonkajších priestorov, či v spolupráci s nájomcom na základe dohody o spolupráci uskutočňovať festivaly a spoločenské akcie.

Macek Knihy.Zahori

Nájomné stanovilo mesto na jeden kalendárny rok v minimálnej výške 2065,50 eura bez DPH za prenájom pozemkov a stavieb a vo výške jedno euro na vonkajšie priestory. Dodávku všetkých energií si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Doba nájmu bude uzatvorená na dobu určitú od 1. marca tohto roka do 31. decembra 2023.

Pri vyhodnotení víťaza súťaže bude posudzovaná výška nájomného, druh ponúkaných služieb a prevádzková doba. Najvyššiu váhu, 70 percent, bude mať ponúkaná výška nájomného. Druh ponúkaných služieb bude mať váhu 20 a prevádzková doba 10 percent. Ponuky môžu záujemcovia posielať spoločnosti SMM do 25. januára.


.

BM: Ustekana sobota