Rok 2010 bol pre mesto Senica z hľadiska hospodárenia najhorším za posledných desať rokov, strata sa vyšplhala až na 1,135 milióna eur. Na tlačovej konferencii na to upozornili senickí občianski aktivisti, ktorí hospodársku situáciu mesta označili za katastrofálnu.

Ako uviedol jeden z aktivistov Pavol Kalman, mesto Senica dlhodobo obstaráva svoj majetok len na úkor bankových úverov, ŠFRB a zvýšenia záväzkov. Svoju bežnú činnosť financuje z predaja majetku a predlžovaním lehoty splatnosti dodávateľských faktúr. Likvidita 3. stupňa dosiahla hodnotu -0,29, pričom by nemala klesnúť pod 2. Podiel krátkodobých záväzkov na obežných aktívach dosiahol úroveň 92,4% oproti odporúčanej hranici 40%. Podľa aktivistom mesto vlani každý deň vyrábalo stratu vo výške 3112 €. Dlh na obyvateľa dosiahol hodnotu 694 €, čo je nárast oproti roku 2009 o 164 €. V súčasnosti je samospráva v situácii, keď nie je schopná z vlastných prostriedkov zabezpečiť spolufinancovanie projektov podporených fondovými prostriedkami EÚ a keďže zadĺženosť Senice sa blíži k 60-tim percentám, nemôže si zobrať ďalšie bankové úvery. ,,Mesto sa ocitlo v platobnej neschopnosti, a nemá prostriedky na bežné financovanie potrieb,“ zdôraznil Pavol Kalman.

Občianski aktivisti informovali aj o podaní podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu pri predaji akcií BVS, ktorý senickí poslanci odsúhlasili 17. februára. Dovedna 238 181 kusov akcií získalo mesto Skalica za cenu 2 € za kus, pričom nominálna cena je 33,19 € za akciu. ,,Napriek nesúhlasu občanov mesta hlasovalo 15 poslancov za odpredaj akcií. Bez vyhlásenia verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby, dokonca aj bez určenia ceny akcií znaleckým posudkom,“ pripomenul P. Kalman. Kritike občianski aktivisti podrobili aj zmluvy mesta so spoločnosťou Plast Energy s. r. o., ktorá má v Senici prevádzkovať závod na recykláciu PET fliaš. ,,Prvá zmluva o prevádzke je nevyvážená, pre mesto z nej vyplývajú prípadné mimoriadne vysoké zmluvné pokuty, pričom odplata pre mesto je len zlomkom týchto možných pokút. Druhá zmluva o budúcej kúpnej zmluve hovorí o nadobudnutí do vlastníctva závodu pre budúceho kupujúceho za 1 milión eur, pričom len náklady na výstavbu sú vo výške 10 miliónov eur. Rovnako aj v tejto zmluve sú zakotvené neúmerné pokuty, ktoré by mohlo v budúcnosti zaplatiť mesto. Obidve zmluvy sú prakticky nevypovedateľné,“ upozornil P. Kalman. Aktivisti v súčasnosti celú záležitosť podrobujú právnej analýze a zvažujú ďalšie kroky vrátane podania na prokuratúru.

Trestné oznámenie
Pavol Kalman informoval, že skupinka občanov mesta vlani od mája do októbra skúmala niekoľko prípadov predaja mestského majetku, vyhlásené verejné súťaže a iné zmluvy, ktoré uzatvorilo v minulosti mesto Senica. Výsledkom tohto preskúmania je podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a z porušenia zákona pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie bolo podané 2. novembra 2010, v súčasnosti sa podaním zaoberá Prezídium Policajného zboru.

autor: -oa-


.

Osobnosti kraja BSK