Prelom rokov je vždy príležitosťou porovnať demografický vývoj v našom meste, teda koľko ľudí sa narodilo, koľko zomrelo, koľko bolo sobášov či rozvodov, aké najčastejšie mená dostávali novonarodení Malačania a podobne.  Zároveň v tomto období Štatistický úrad SR postupne zverejňuje výsledky minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Podľa oficiálnych informácií zo sčítania žije v Malackách 18 935 obyvateľov, pričom mierne prevažujú ženy. Najviac obyvateľov je v produktívnom veku (15 – 64 rokov), najvyššie zastúpenie podľa vzdelania je úplné stredné s maturitou. Z pohľadu národnosti je najviac Slovákov, žijú tu aj Rusíni, Bulhari či Taliani. Okrem katolíckeho a evanjelického vierovyznania sa Malačania prihlásili k budhizmu, islamu a hinduizmu.

foto S. Osuský

Viac detí a sobášov, ale aj rozvodov – to a mnohé iné nám ukazujú demografické štatistiky nášho mesta za rok 2021. Z chlapčenských mien v Malackách minulý rok bodovali najmä Jakub, Matúš a Michal. Karolína, Laura, Stela či Sára boli zase vlani v prvej štvorici najpopulárnejších dievčenských mien novorodencov v našom meste. Okrem toho sa v uplynulom roku narodili aj jedny dvojčatá. Podľa údajov z malackého matričného úradu sa minulý rok narodilo najviac detí od roku 2019. Od roku 2019 sa prvýkrát obrátila karta a prevahu získali novonarodené dievčatá. V rokoch 2020 a 2019 sa totiž častejšie rodili chlapci.

Zaujímavé je, že v roku 2021 sme sa v Malackách poslednýkrát rozlúčili s rovnakým počtom obyvateľov, aký sme v tom istom roku privítali (215 úmrtí, 215 narodení). V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil počet uzavretých manželstiev. Bolo ich o desať viac ako v roku 2020, keď sa viacero sobášov presunulo či zrušilo predovšetkým pre nástup pandémie. Rovnako však v minulom roku vzrástol i počet rozvedených párov. V uplynulom roku sa rozviedlo 48 dvojíc, čo je o deväť viac ako v roku 2020 a o osem viac ako v roku 2019.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

V úctyhodnom veku nad 100 rokov žijú v Malackách traja ľudia, pričom najstarší z nich oslávil 103. narodeniny. V predošlom roku bolo aj viac prisťahovaných obyvateľov ako odsťahovaných. Celkovo sa v roku 2021 prisťahovalo 469 ľudí a odsťahovalo sa ich 458.

Štatistický úrad Slovenskej republiky informoval, že k rozhodujúcemu termínu sčítania, teda k 1. januáru 2021, malo naše mesto 18 935 obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov rozhoduje o tom, koľko peňazí dostáva každoročne mesto od štátu (ide o prerozdelenie dane z príjmu fyzických osôb, tzv. podielové dane). Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa sčítali za Malacky.

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021 – MATRIČNÝ ÚRAD MALACKY

Narodenia:

2021: 215 (100 chlapcov, 115 dievčat) – z toho jedny dvojičky
2020: 197 (110 chlapcov, 87 dievčat)
2019: 204 (106 chlapcov, 98 dievčat)

Najpopulárnejšie mená:

2021: Jakub, Matúš, Michal, Karolína, Laura, Stela, Sára
2020: Samuel, Maxim, Matej, Ema, Eliška, Nela
2019: Matúš, Marek, Laura, Natália

Úmrtia:

2021: 215 (105 mužov, 110 žien)
2020: 174
2019: 145

Sobáše

2021: 97 (73 civilných, 24 cirkevných)
2020: 87 (63 civilných, 24 cirkevných)
2019: 113

Rozvody

2021: 48
2020: 39
2019: 40

Počet viac ako 100-ročných obyvateľov: 3

Prisťahovaní

2021: 469
2020: 397
2019: 438

Odsťahovaní

2021: 458
2020: 454
2019: 453

 

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV – ÚDAJE ZA MALACKY

EKONOMICKÉ VEKOVÉ SKUPINY
0 – 14 rokov (predproduktívny vek)
3 100  (absolútny počet)  16,37 % (percentuálny podiel)

15 – 64 rokov (produktívny vek)
12 667    66,9 %

65 rokov a viac (poproduktívny vek)
3 168   16,73 %

NARODENÍ V SR
17 649   93,21 %

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
slovenská 18 521   97,81 %

RODINNÝ STAV
slobodný, slobodná  8 286   43,76 %
ženatý, vydatá  7 402   39,09 %
rozvedený, rozvedená  1 835    9,69 %
vdovec, vdova  1 218   6,43 %
nezistené  194  1,02 %

VZDELANIE
bez ukončeného vzdelania (obyvatelia do 14 rokov) – 2 287  12,08 %
základné 2 805   14,81 %
stredné odborné bez maturity (učňovské)  3 606   19,04 %
úplné stredné (s maturitou) 4 814   25,42 %
vyššie odborné 978  5,17 %
vysokoškolské 3 437  18,15 %
bez vzdelania (vek 15 rokov a viac) 29   0,15 %
nezistené 978  5,17 %

NÁRODNOSŤ
slovenská  16 929   89,41 %
ďalšie národnosti, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: maďarská, rómska, rusínska, česká, ukrajinská, nemecká, moravská, poľská, ruská, vietnamská, bulharská, chorvátska, srbská, židovská, rumunská, albánska, rakúska, čínska, talianska, kanadská

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE
bez vyznania  6 815  35,99 %
rímskokatolícke  9 655 50,99 %
evanjelické  269  1,42 %
ďalšie náboženské vyznania, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: gréckokatolícke, kalvínske, pravoslávne, jehovistické, metodistické, baptistické, cirkev bratská, židovské, husitská cirkev, starokatolíci, budhizmus, islam, hinduizmus

 

Podľa údajov Matričného úradu Malacky a Štatistického úradu SR spracovali P. Arpášová a Ľ. Pilzová. Foto: S. Osuský


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024