Mestské zastupiteľstvo  v Malackách schválilo dva projekty na podporu zelene a revitalizáciu verejných priestranstiev. Prvým je obnova stredovej časti sídliska Juh, druhým je obnova Mierového námestia. Poslanci v oboch prípadoch súhlasili s tým, aby mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program).

Sídlisko Juh

Projekt „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc Michala Tillnera a F. Malovaného“ navrhuje revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev, ktoré slúžia ako parkovacie miesta, detské ihrisko, verejná zeleň a chodníky. Územie je vymedzené ulicami Michala Tillnera, F. Malovaného a D. Skuteckého. Táto lokalita patrí medzi stredne až najviac ohrozené časti mesta z pohľadu horúčav a povrchových záplav.

Zóna na sídlisku Juh, foto J. Hargaš

Projekt predpokladá zmenu nepriepustného povrchu parkovísk a chodníka na priepustné, výmenu mobiliáru detského ihriska a výsadbu väčšieho množstva stromov. Tým sa výrazne zlepší cirkulácia dažďových vôd a v pozitívnom zmysle sa ovplyvní klíma, teploty či prašnosť.

Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 52 588 eur.

Záhorácke rádio 2024 01

Mierové námestie

Projekt „Obnova Mierového a Kláštorného námestia – časť č. 1 Mierové námestie“ navrhuje vznik nových verejných oddychových zón a revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev. Dotknuté územie leží v dotyku hlavnej križovatky a je ohraničené cestami Záhorácka a gen. M. R. Štefánika, budovami okresného súdu, spoločenského domu, mestského úradu a polyfunkčného objektu Severín.

Návrh pavilónu – Mierové námestie, vizualizácia ateliér N/A

Projekt predpokladá výstavbu pavilónu (zvuková bariéra, zelená strecha) a námestia (na mieste bývalého parkoviska nad budúcou mestskou podzemnou garážou). Pribudne nový mobiliár (smetné koše, lavičky, slnečníky), vodné prvky na zachytávanie a využitie dažďovej vody, nové verejné osvetlenie a sadové úpravy (ošetrenie existujúcich stromov, dosadba nových drevín).

Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 78 990 eur.

Ľ. Pilzová


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota