V posledných týždňoch enviro špecialisti prezídia Policajného zboru evidujú rastúci počet požiarov vo voľnej prírode. Požiare sme zaznamenali vo viacerých chránených územiach, dokonca aj v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde sú predmetom ochrany tie najzraniteľnejšie územia našej prírody.

Požiar v Moravskom Svätom jáne

Najčastejšou príčinou je protiprávne vypaľovanie trávy alebo iných porastov. Požiar však môže vzniknúť aj zo zle uhaseného ohniska, z cigaretového ohorku a podobne.

Dôsledky takéhoto konania majú pre životné prostredie vážne následky. Požiare usmrcujú jedince mnohých druhov chránených a ohrozených druhov živočíchov aj rastlín a súčasne ničia ich životné prostredia. Osobitne závažné škody v tejto oblasti vznikajú v jarných mesiacoch, kedy je obdobie rozmnožovania pre väčšinu živočíchov. Okrem nepriaznivých dopadov na životné prostredie pri takýchto požiaroch dochádza aj k závažným škodám na majetku osôb, napríklad zhorením lesných porastov.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vyzývame a upozorňujeme občanov, aby v prípade pohybu vo voľnej prírode nemanipulovali s otvoreným ohňom, nezakladali oheň vo voľnej prírode, neodhadzovali cigaretové ohorky a najmä aby sa vyvarovali vypaľovania trávy alebo iných porastov.

Takéto konanie v závislosti od jeho následku, môže byť kvalifikované ako trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia, trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, poškodzovania cudzej veci a v niektorých prípadoch aj ako trestný čin všeobecného ohrozenia. V závislosti od okolností skutku, alebo od jeho následku, môže byť páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody až 10 rokov.

Požiar pri Lábe

Policajný zbor v rámci svojich možností prijal opatrenia a posilnil svoje kapacity v boji proti tomuto druhu environmentálnej trestnej činnosti. Za účelom zvýšenia efektivity a prevencie je ale nevyhnutná aj spolupráca s občanmi, občianskymi združeniami a zainteresovanými orgánmi štátnej správy.

Žiadame preto občanov, aby upustili do tohto druhu protiprávneho konania a osoby, ktoré sú svedkami takéhoto konania bezodkladne kontaktovali políciu (158) a hasičov (150 alebo 112).


.

INAT Rezanie laserom