Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil výzvu pre individuálne dotácie na rok 2022, na podporu projektov je vyčlenených 500 000 eur. Žiadateľ môže podať maximálne dve žiadosti, na jeden projekt môže žiadať minimálne 1000 eur a maximálne 5000 eur. Spolufinancovanie nie je potrebné. Žiadosti je potrebné posielať do 30. septembra. Kraj o tom informuje na svojom webe.

Ilustračné foto

“Realizácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2022,” približuje BSK.

O dotáciu môže požiadať obec, mesto alebo mestská časť na území kraja či rozpočtová alebo príspevková organizácia nimi zriadená. Rovnako tak môže urobiť právnická osoba so sídlom v kraji, napríklad občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev či obchodná spoločnosť, aj fyzická osoba – podnikateľ sídliaca v kraji. O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Žiadosť je potrebné podať výhradne elektronicky prostredníctvom portálu BSK. V rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa, avšak predkladaný projekt nemôže byť spolufinancovaný z iných prostriedkov rozpočtu BSK ani z iných dotačných schém BSK. Súčasťou výzvy sú aj informácie o povinných prílohách žiadosti, na čo nie je možné poskytnúť individuálnu dotáciu, aké sú kritériá posudzovania či dôvody vrátenia žiadosti.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024