V týchto dňoch bol ukončený hodnotiaci proces žiadostí predložených v druhom kole výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji.

Vizualizácia Základnej školy Lozorno

Schválená bola podpora pre 5 projektov v celkovej sume takmer 12 miliónov eur. Spolu s projektami podporenými v prvom kole, ktoré sa už úspešne realizujú, ide na podporu kapacít v školách v bratislavskom regióne viac ako 47 miliónov eur. Aktuálne ešte prebieha hodnotiaci proces pri žiadostiach predložených v treťom kole výzvy, kde na podporu čaká ďalších 6 projektov.

„Chýbajúce kapacity v základných školách sú obrovským problémom našich samospráv. Obyvateľov v našom kraji každý rok pribúda najmä migráciou – sú to väčšinou ľudia v produktívnom veku, rodiny ktoré vytvárajú zvýšený tlak na infraštruktúru vzdelávania a vôbec služby v našich mestách a obciach. Tlak je aktuálne ešte znásobený situáciou na Ukrajine, ktorej následkom na územie Bratislavského kraja smeruje množstvo ďalších rodín, pre ktoré musíme zabezpečiť zodpovedajúcu infraštruktúru služieb,“ objasnil bratislavský župan Juraj Droba.

Dostupnosť základného vzdelávania by mala byť samozrejmosťou, ale v mnohých mestách a obciach kapacity základných škôl nestačia pokrývať dopyt. Veľmi si preto vážime prístup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré na tieto potreby reflektovalo vyhlásením výzvy na podporu kapacít v základných, ale tiež materských školách,“ dodal Juraj Droba.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Analýza spracovaná v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK ukázala, že v regióne aktuálne chýba v rámci základných škôl zhruba 360 kmeňových tried. Podporené projekty z prvého kola prinesú 121 nových tried. Aktuálne schválených 5 projektov z druhého kola výzvy vytvorí ďalších 37 kmeňových tried.

„IROP a jeho podporu berieme ako prvú fázu navyšovania kapacít základných škôl v kraji. Ďalšie projekty sa pripravujú pre financovanie z Plánu obnovy a odolnosti. Pri rastúcich cenách a nákladoch investičných projektov si mestá a obce investície takéhoto rozsahu nevedia dovoliť z vlastných prostriedkov, preto sa snažíme využiť každú možnosť získať pre rozvoj regiónu externé zdroje“, vysvetlil riaditeľ odboru implementácie operačných programov Peter Furik.

Okrem navyšovania kapacít sú projekty zamerané aj na uplatnenie princípov SMART školy a smerujú k tomu, aby boli školy zelené, inkluzívne, digitálne a otvorené. V rámci projektov sú tiež riešené aj doplnkové aktivity a investície do modernizácie a budovania školských kuchýň a jedální, telocviční, ale tiež vonkajších areálov škôl.


.

INAT Rezanie laserom