Fakultná nemocnica AGEL Skalica poskytuje okrem služieb a výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia aj služby hotelového typu. Takouto službou na vlastnú žiadosť klienta je aj hosťovský pobyt. Krátkodobá opatera na lôžkovom oddelení nemocnice je určená pre klientov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť iných – obvykle svojej rodiny, ale ich blízki sa o nich z rôznych dôvodov nemôžu na určitý čas postarať.

Personál lôžkových oddelení prevezme na dobu hosťovského pobytu túto starostlivosť o klienta na seba. Podmienky poskytovania sú dané zmluvne a služba je spoplatnená podľa platného cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.

Hosťovský pobyt je určený pre tých, ktorých zdravotný stav už nevyžaduje hospitalizáciu, ale oni sami alebo ich príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v nemocničnom zariadení. Ide o službu prevažne hotelového typu, ktorá zahŕňa ubytovanie, ošetrovateľskú starostlivosť a stravu. „Osoba, ktorá je prijímaná na hosťovský pobyt, v čase príjmu nevyžaduje hospitalizáciu zo zdravotných dôvodov. Klienta umiestnime na izbu podľa kapacitných možností oddelení a starostlivosť je poskytovaná vrátane podávania stravy,“ uviedla k podmienkam poskytovania pobytu námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Katarína Filípková a doplnila: „Hosťovský pobyt využívajú nielen príbuzní pacientov, ktorí majú byť bezprostredne po hospitalizácii umiestnení do sociálneho zariadenia, ale aj rodiny v čase dovolenky alebo počas rekonštrukcie bývania, kedy sa o príbuzného nemôžu postarať.“

Skalická nemocnica počas hosťovského pobytu zabezpečuje starostlivosť v rozsahu starostlivosti poskytovanej v domácom prostredí, a to najmä ošetrovanie rán a dekubitov, prevenciu vzniku dekubitov, prevenciu komplikácií z imobility, podávanie liekov a podkožných injekcií či edukáciu. V prípade potreby lekárskej starostlivosti sa klient na hosťovskom pobyte považuje za ambulantného pacienta a ambulantná zdravotná starostlivosť sa mu poskytne podľa platných právnych predpisov v zmysle zmluvných vzťahov s príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Objednávateľ služby, obvykle príbuzný, pri nástupe na hosťovský pobyt zabezpečuje všetky lieky, ktoré opatrovaný užíva, zdravotnícke pomôcky, predpísané a používané ošetrovacie potreby, osobné potreby.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota