Úvodnou aktivitou (5.5.) bol odštartovaný cezhraničný projekt Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností. Tentokrát nejde o investičný projekt, na ktorý sa podarilo mestu Senica získať finacie z eurofondov, ale jeho výsledkom bude koncept na zlepšenie spolupráce medzi mestom, mestskými organizáciami a inštitúciami s mladými ľuďmi pôsobiacimi na jeho území.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Veľké Pavlovice.

Na prvom spoločnom pracovnom stretnutí sa zišli vedenia miest Senica i Velké Pavlovice, vedenie velkopavlovického gymnázia i zástupcovia tamojšieho študentského parlamentu, za Senicu zástupcovia všetkých základných a stredných škôl, CVČ, študenti zo senického študentského parlamentu, ako aj zástupcovia združení a organizácií pracujúcich s mládežou – DOMKA a Senica 2.0. Témami spoločného stretnutia boli výmena skúseností v oblasti fungovania študentských parlamentov, právomoci študentských rád v rámci škôl a miest, úroveň participácie študentov na veciach verejných, rozvoji obce, rozhodovacích procesoch samospráv, úroveň politickej, finančnej a materiálnej podpory mládeže v partnerských mestách, dobrovoľníctvo a i. Dôležitým aspektom stretnutia bolo prepojenie organizácií mesta Senica a partnerského mesta Velké Pavlovice na úrovni spolupráce v tejto oblasti a zintenzívnenie kontaktov.

Nathaniel Knizkaren 2023

Ďalšie aktivity projektu predstavila projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová: „Okrem takýchto spoločných kooperačných aktivít zameraných na výmenu skúseností a prenosu know how medzi partnermi projektu, sa uskutočnia dva recipročné teambuildingové pobyty členov študentských parlamentov, študentov škôl, koordinátorov a pedagógov spojené s workshopmi a záujmovými aktivitami. Jedno stretnutie sa uskutoční vo Velkých Pavloviciach, jedno u nás na Kunovskej priehrade. Tieto pobyty budú zamerané na nadviazanie intenzívnejších kontaktov medzi študentskými parlamentmi a výmenu skúseností. Ďalšou aktivitou v rámci projektu bude organizácia 8 motivačných seminárov/workshopov, ktoré budú prioritne zamerané na študentov a mládež partnerských miest, ale aj blízkeho regiónu a zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou, škôl a verejnej správy. Východiskovou oblasťou vzdelávacích podujatí bude dobrovoľníctvo.“

V druhej polovici stretnutia sa rozvinula diskusia o tom, v čom jednotlivé skupiny vidia problém, kde vidia možnosti na zlepšenie, padlo mnoho návrhov. Závery zo stretnutia, podnety a odporúčania budú dôležitým podkladom na vypracovanie dokumentu návrhov spolupráce mládeže s inštitúciami, mestskými organizáciami a študentským parlamentom. Projekt bude prebiehať do marca 2023. Informuje mesto Senica na svojom webe.

 


.

Lapková patrola