Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí v stredu (11.5.) schválili navrhované zmeny rozpočtu.

Z dôvodu zvýšenia cien energií bolo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vyčlenených dodatočných 615-tisíc eur. Ďalších 400-tisíc eur poslúži na finančné krytie výdavkov spôsobených podpisom dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Predmetom zasadnutia boli aj dokumenty týkajúce sa koncepčného rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturizmu na území kraja.

„Som rád, že zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 až 2023, ktorú vypracoval Slovenský cykloklub. Bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre ďalší rozvoj siete cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry. Dokument bol pripravený v úzkej spolupráci s obcami a mestami,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

V rámci diskusie vystúpil aj poslanec zastupiteľstva mesta Trnava Marcel Krajčo, ktorý ocenil prijatie strategického dokumentu, na ktorom sa podľa jeho slov aj spolupodieľal. Vyzdvihol progres a zámery župy v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy.

Druhým koncepčným dokumentom, ktorý bol predmetom rokovania krajského zastupiteľstva, bola štúdia rozvoja cyklistickej dopravy. Dokument pochádza z dielne Cyklokoalície, ktorej zástupcovia ho aj prezentovali. Na základe analýzy reálnych dát o pohybe obyvateľov navrhuje koncentrovať výstavbu nových cyklotrás do intravilánov a okolia miest tak, aby bola ekonomicky efektívna aj spoločensky užitočná.

„Nevyhnutnou reakciou na zvýšenie cien energií, stavebných a projekčných prác, respektíve materiálov, bola aj zmena rozpočtu. Som rád, že sme schválili aj navýšenie financií, ktoré využijeme na realizáciu rozvojových investícií, ako aj na riešenie havarijných stavov v školských, sociálnych a kultúrnych organizáciách. Neodkladnou opravou prejde napríklad strecha na budove bývalého Oláhovho seminára v správe Západoslovenského múzea v Trnave. Veľkú radosť mám z toho, že v Trnave vznikne talent centrum pre žiakov základných škôl, ktoré im bude pomáhať pri výbere strednej školy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Dnešné rozhodnutie poslancov umožní spoluprácu medzi Trnavským samosprávnym krajom a taiwanským regiónom Yilan. Schválené memorandum predpokladá rozvoj spoločných aktivít v oblasti vedy a výskumu, výmenných pobytov študentov a mladých profesionálov, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory cestovného ruchu. Konkrétne pôjde napríklad o vyhotovenie a následné osadenie pamätníka Mórica Beňovského v prístave Su’ao. Socha a plánované sprievodné podujatia budú pripomínať 250. výročie priplávania rodáka z Vrbového na Taiwan.


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota