Automobil je jedným z najčastejšie využívaných pracovných nástrojov v rámci podnikania. Existuje však viacero možností, ako ho nielen používať, ale aj akým spôsobom vozidlo vo firme používať. V praxi to znamená to, akým spôsobom a podľa ktorých predpisov a zákonov automobil do podnikania zaradiť. Tu sú možnosti a informácie o nich.

foto Stock-Asso / Shutterstock.com

Kúpa auta do majetku spoločnosti alebo živnosti

Do majetku firmy alebo živnosti viete zaradiť tak nové, ako aj používané vozidlo. V obidvoch prípadoch je potrebné, aby ste pri jeho registrácii nezabudli zapísať do technického preukazu IČO a názov spoločnosti, prípadne obchodné meno vašej živnosti.

Z daňového hľadiska sa viac oplatí vozidlo drahšie a novšie, pretože si naň môžete uplatniť vyššie odpisy z obstarávacej ceny a výdavky na zákonnú aj havarijnú poistku. To platí samozrejme vtedy, ak si budete viesť podrobnú evidenciu jázd, kedy viete uplatniť 100 % nákladov. Ak ste platca DPH, je možný aj odpis dane z pridanej hodnoty.

„Odpisovanie“ vozidla sa nedeje jednorázovo, ale je rozložené na celé štyri roky. V praxi si teda z jeho hodnoty odpisujete každý mesiac príslušnú alikvotnú časť.

Existuje veľa možností ako využiť auto v podnikaní z daňového pohľadu. Okrem „odpisu“ to je najmä spotreba PHM a náklady spojené s užívaním vozidla. Ak si chcete odpisovať 100% ceny paliva, je potrebné viesť evidenciu jázd. V súčasnej dobe sa to dá už robiť ľahšie elektronicky, prostredníctvom viacerých aplikácii fungujúcich na princípe GPS.

Využívať služobné vozidlo na súkromné účely je veľmi populárne, no z účtovného hľadiska je treba rátať s niekoľkými obmedzeniami. Pri palive si totiž môžete uplatniť maximálne 80% zo všetkých výdavkov, respektíve 50%, v prípade, ak podnikáte ako SZČO.

Operatívny leasing od leasingovej spoločnosti

Pri kúpe vozidla môže podnikateľ využiť niekoľko spôsobov financovania. Najčastejšie sa využívajú rôzne druhy úverov, predovšetkým bankových. Druhou významnou skupinou sú leasingové služby. Čoraz populárnejší je predovšetkým operatívny leasing.

Najväčší rozdiel pri rozhodovaní, aký leasing chcete, využiť spočíva v tom, či automobil chcete vlastniť alebo využívať. Pri operatívnom leasingu vozidlo nie je vaše, ale platíte za jeho využívanie nájom. To prináša zo sebou niekoľko výhod. Z účtovného hľadiska napríklad účtujete len jednu položku, čiže nájom, čo určite poteší vašu účtovníčku.

Vo výške nájmu leasingové spoločnosti zohľadňujú aj služby servisu, pneuservisu, poistenia, diaľničných poplatkov alebo náhradu vozidla v prípade havárie či poruchy.

Pri podpise zmluvy o nájme vozidla si určíte nájazd, teda koľko kilometrov približne spravíte, výšku nájmu a prípadné doplnkové služby. Odpredaj vozidla si môžete dohodnúť po skončení zmluvy. Výhoda operatívneho leasingu je aj v tom, že ak sa vám počas nájmu zmenia vaše podnikateľské výsledky, môžete si podmienky zmluvy po dohode upraviť.

Pri operatívnom leasingu platíte vo forme nájmu rozdiel medzi cenou nového vozidla a jeho odhadovanou zostatkovou cenou, ktorú si určíte pri podpise zmluvy. Na začiatku zmluvného vzťahu však neplatíte žiadnu akontáciu.

Súkromné auto na podnikateľské účely

Na podnikanie môžete za určitých okolností využiť aj svoje súkromné vozidlo. Platí to však len pre SZČO. Právnické osoby môžu v niektorých prípadoch využívať na podnikanie súkromné vozidlá zamestnancov, ale len s ich písomným súhlasom.

Súkromné vozidlo nesmie byť zaradené do obchodného majetku. Jeho vlastníkom je podnikateľ, prípadne je súčasťou bezpodielového vlastníctva manželov a v osvedčení o evidencii je uvedený ako majiteľ druhý z manželov. Pre istou odporúčame spísať o takomto využívaní spoločného vozidla zmluvu medzi oboma manželmi.

Hoci to nie je podmienka, okrem zákonného poistenia a poistenia havarijného, si môžete uzavrieť aj komplexné cestovné poistenie. To sa hodí pri častých pracovných cestách.

Využívanie súkromného vozidla na podnikanie má svoje výhody aj vo viacerých možnostiach daňových výdavkov. Ide predovšetkým o výdavky na pohonné látky, základnú náhradu za každý prejdený kilometer pracovnej cesty alebo daň z motorových vozidiel. Pre uplatnenie týchto výdavkov si je však nutné viesť podrobnú evidenciu služobných ciest.

Výška náhrady za spotrebované pohonné hmoty sa mení na základe zákona o cestovných náhradách, kde sa táto hodnota pravidelne prehodnocuje. Na výslednú výšku daňového výdavku má vplyv aj ich cena a spotreba, ktorá je uvádzaná v technickom preukaze vozidla.


.

Lapková patrola