Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v 28. týždni v odberoch vzoriek z vodných plôch na Záhorí.

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie je v nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • Štrkovisko Oširíd Sekule
 • RO Gazarka Šaštín Stráže
 • Štrkovisko Gbely Adamov
 • Kunovská priehrada Kunov

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaná nad rámec povinných ukazovateľov. Zatiaľ z týchto dvoch lokalít nie su k dispozícií výsledky odberov vzoriek vôd z tohoto týždňa.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Bazény umelých kúpalísk na Záhorí:

 • Letné kúpalisko Malackyvyhovuje
 • Mestské kúpalisko Senicavyhovuje
 • Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica – termín odberu 29.6.2022 (porucha dávkovača chlóru)

V 29. týždni sú plánované odbery na vodných plochách Štrkovisko Oširíd Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže a Štrkovisko Gbely Adamov.

Na prírodných kúpaliskách dodržujte nasledovné zásady:

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
 • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.

.

BM: Ustekana sobota