Mesto Skalica začalo realizovať projekty spolufinancované z rôznych grantových schém. Jedným z nich je projekt “Zelená strecha – MŠ Skalica – pracovisko na ul. Dr. Clementisa”.

V rámci projektu aktuálne prebiehajú dokončovanie práce na strechách troch pavilónov a spojovacej chodby, kde je osadená extenzívna zeleň.

Nathaniel Knizkaren 2023

V areáli materskej školy boli vybudované 3 vsakovacie objekty, do ktorých bude odvádzaná dažďová voda zo striech.

Termín ukončenia prác je v auguste 2022. Projekt je realizovaný a spolufinancovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Informuje mesto na webe.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024