Po úspešnej rekonštrukcii budovy bývalého letohrádku, neskôr sokolovne a vybudovaní nového mestského múzea, je ďalším zámerom senickej radnice komplexná obnova priľahlého areálu budovy, kde by mal byť obnovený pôvodný park.

Senická radnica odovzdala v pondelok 25. júla stavbu projektu „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“ realizátorskej firme EUROFRAME a. s. Okrem obnovy zelene a doplnenia parkového mobiliáru, budú v areáli zrealizované viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ide o prvý z väčších projektov,  ktoré podporia zadržiavanie vody v našom meste.

Komplexná obnova parku, ktorý sa v minulosti rozprestieral okolo letohrádku veľkostatkára Vagyóna sa môže zrealizovať vďaka nenávratným finančným prostriedkom vo výške viac ako 350 tisíc eur, ktoré sa Mestu Senica podarilo získať z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt “Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“. Mesto Senica bolo s týmto projektom úspešné aj vďaka tomu, že projekt obsahuje viaceré aktivity zamerané na vodozádržné opatrenia.

Asfaltová a betónová plocha (celkovo 1834 m2), ktoré obklopujú v súčasnosti objekt Sokolovne budú vybúrané a nahradené za trávnatý porast. Na tento centrálny trávnik s parkovou úpravou budú nadväzovať dva partery s trvalkovou vegetáciou, ktoré budú mať nielen estetickú funkciu, ale budú slúžiť aj ako dažďové záhrady. Dažďová voda bude do záhrad odvedená formou dažďových zvodov z budovy. Voda zo strechy bude odvádzaná aj do takzvaných vsakovacích boxov.  Po okrajoch areálu budú výsadby strednej až vysokej etáže, ktoré budú plniť funkciu izolácie návštevníkov parku od ulice.

V areáli budú vysadené okrem trvalkových záhonov a trávnatých povrchov aj krovito trvalkové zosadby, okrasné čerešne, či javory. Celkovo bude vysadených 3539 rastlín. Vysadený by mal byť aj strom pred budovu sokolovne, ktorý je zachytený na historických fotografiách. Predpokladá sa, že išlo o magnóliu.

 

Chodníky v areáli budú mať štrkový a mlátový povrch, rovnaký ako sa používa v historických parkoch. Prístupová plocha pre obsluhu areálu bude spevnená žulovými kockami. „Cieľom výmeny nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou je podporiť výpar za účelom zadržania zrážkovej vody na území mesta,“ vysvetľuje projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

Súčasťou projektu je aj osadenie parkového mobiliáru. Chýbať nebudú lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše, ktoré sú navrhnuté v minimalistickom modernom dizajne, ktorý však nepôsobí rušivo  v historickom priestore, ale vhodne ho akcentuje a prispôsobuje nárokom a vkusu moderného užívateľa. Spolu bude osadených 63 kusov mobiliáru v kombinácii kov, drevo a farby antracitová a červená odkazujúca na fasádu budovy,“ dodáva projektová manažérka.

Senica patrí k najteplejším mestám na Záhorí, aj preto sa pri realizácii nových projektov zameriavame na to, aby obsahovali také aktivity, ktoré zmiernia negatívne dôsledky zmeny klímy, pretože v minulosti sa nevenovala tejto problematike dostatočná pozornosť. Či už sú to zmeny povrchov z nepriepustných na priepustné, vodozádržné opatrenia, zelené strechy, výsadby, verím, že takýmito postupnými krokmi sa nám podarí lepšie adaptovať naše mesto na neustále sa zhoršujúce negatívne dopady zmeny a zlepšiť podmienky na život v našom meste,“ povedal primátor mesta Martin Džačovský.

Nathaniel Knizkaren 2023

Tak ako pri budovaní mestského múzea, aj pri budovaní parku bude zachovaný pôvodný vzhľad podľa dobových fotografií. Keďže budova mestského múzea je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou, projekt revitalizácie parku mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Tak, ako bola jednou z požiadaviek pamiatkarov výsadba pôvodného solitérneho stromu, ďalšou požiadavkou je rekonštrukcia celého oplotenia areálu do pôvodnej podoby. Oplotenie ako aj verejné osvetlenie nespadajú do oprávnených nákladov projektu, budú preto realizované z rozpočtu mesta. Oplotenie areálu bude murované s tehlovým obkladom zhodným s obkladom na fasáde sokolovne, výplne budú kovové.  Celkové náklady na projekt sú teda vo výške viac ako 440 tisíc eur.

Opatrenia, ktoré urobíme v súčasnosti, sú dôležité pre našu budúcnosť a budúcnosť našich detí. Zároveň sú aj efektívnejšie a lacnejšie ako riešenie dôsledkov zmeny klímy a straty biodiverzity v budúcnosti,“ dodal primátor na webe mesta.


.

Labková patrola