Slovenské elektrárne na vlastné náklady zabezpečili tablety jodidu draselného, ktoré rozdávajú obecné a mestské úrady v okolí atomových elektrární Bohunice a Mochovce. Na Záhorí sa výmena jódových tabliet týka obcí Jablonica, Hradište pod Vrátnom a Cerová.

foto seas.sk

Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce prebieha od augusta do konca roka 2022. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest a 460-tisíc obyvateľov. Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a.s., ktoré jadrové elektrárne vlastnia a prevádzkujú.

Výmena profylaktík v 21-kilometrovom okruhu bohunickej a 20-kilometrovom okruhu mochovskej elektrárne prebehla naposledy v roku 2017, tieto tabletky exspirujú v auguste 2022. Povinnosť zaobstarať nové pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární a ďalšie určené osoby, na vlastné náklady v zmysle platnej legislatívy, majú Slovenské elektrárne. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy celkový počet balení profylaxie navýšili o 10 %.

„Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného , ako prostriedku jódovej profylaxie, je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ hovorí Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární.

Nathaniel Knizkaren 2023

Výmena sa týka viacerých skupín občanov, vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatnou skupinou sú aj materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený počet 460-tisíc jódových tabliet navyšoval na cca 695-tisíc osôb, tak aby boli ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie.

„Rezort vnútra, ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadilo na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce, mestá a osobitne pre určené inštitúcie. Sme pripravení byť maximálne súčinní,“ hovorí minister vnútra SR Roman Mikulec.

O distribúciu sa starajú mestá a obce

Samotnú informačnú kampaň na svojom území realizujú okresné úrady a obce a mestá, ktoré informujú, kde a v akých termínoch si môžu občania vyzdvihnúť a odovzdať exspirované profylaktiká. Zásady distribúcie profylaktík môžu byť v jednotlivých okresoch, obciach a mestách odlišné, preto odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o podrobnejšie informácie súvisiace s výdajom a zberom na uvedené inštitúcie. Základné informácie súvisiace s organizáciou distribúcie je možné získať na webovej stránke sekcie krízového riadenia MV SR, abecedný zoznam miest a obcí je uvedený aj v tomto článku.

foto levice.sk

Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá. Starú jódovú profylaxiu je taktiež možné odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni.

Nathaniel Knizkaren 2023

Profylaktiká neužívajte svojvoľne

Profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov, v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie.

„V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie – jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia,“ informuje Veronika Drábová, vedúca odboru radiačnej ochrany UVZ SR.

Informácie o profylaktikách ako liečive, jeho účinkoch, dávkovaní, resp. ďalšie otázky odporúčame žiadať od Ministerstva zdravotníctva SR, príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ale nájdete ich aj na stránke Slovenských elektrární. Podrobnosti o lieku sú uvedené tiež v príbalovom letáku.

Zdroj: seas.sk


.

Labková patrola