Prinášame 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Skalica Vladislava Horňáka, Ivana Kazinotu, Oľgu Luptákovú, Annu Miernu a Martina Štepána.

Kandidáti na primátora Skalice: Vladislav Horňák, Ivan Kazinota, Oľga Luptáková, Anna Mierna a Martin Štepán

Vladislav Horňák, Ing., 44 r.
podnikateľ, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Skalici za posledné 4 roky?

Uplynulé volebné obdobie vnímam v našej samospráve ako obdobie stagnácie a znižovania kvality riadenia samosprávy. Z časti bolo toto obdobie ovplyvnené koronakrízou, nie však natoľko, aby sme za úspechy mohli považovali bežnú údržbu, opravy alebo zrealizovanie zabehnutých tradičných podujatí. Za úspech by som rovnako nepovažoval rozpustenie celého rezervného fondu a predaj majetku v hodnote viac ako 1,7 mil € z čoho vedenie mesta pokrývalo splátky úverov, ktoré nedokázalo splácať z bežného rozpočtu mesta. Pri nových projektoch, ktoré sa začali realizovať bez súhlasu zastupiteľstva alebo bez predchádzajúcich dopadových a ekonomických štúdií sa začína ukazovať, že budú pre rozpočet samosprávy do budúcnosti záťažou bez preukázateľného pozitívneho prínosu.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Skalica je so svojou históriou, aktuálnym podnikateľským, spoločenským a kultúrno – športovým zázemím mesto s potenciálom stať sa lídrom v kvalite života. Za nevyužitý potenciál považujem chýbajúcu spoluprácu medzi verejným, odborným a súkromným prostredím, čo by podľa môjho názoru prinieslo kvalifikovanosť do riadenia, do rozhodnutí a tým do realizovaných aktivít a projektov. Menej je niekedy viac. Prvoplánové riešenia treba nahradiť systematickým plánovaním a inovatívnymi riešeniami, ktoré budú rešpektovať tradíciu, ale prinášať najmodernejšie trendy v kvalite života.

 • Ako si predstavujete mesto Skalica o 4 roky?

Nie len samosprávu čaká veľmi zložité obdobie a z dnešného pohľadu kedy sa geopolitická a energo-ekonomická situácia mení zo dňa na deň je ťažko odhadnúť vývoj o 4 roky. Reformy a prechod od politických rozhodnutí k pragmatickým je súčasť môjho volebného programu a v súčasnej krízovej situácii možno jediné východisko ako udržať kvalitu služieb, ktoré samospráva pre občanov zabezpečuje. Naša samospráva by mala toto obdobie využiť na zefektívnenie fungovania, na svoje vlastné ozdravenie a reformu a vytvorenie personálneho i ekonomického potenciálu pre naštartovanie rozvoja kvality života a služieb občanom mesta.

Ivan Kazinota, Ing., 54 r.,
podnikateľ, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Skalici za posledné 4 roky?

Je pravdou, že sa realizovali resp. započalo sa s realizáciou revitalizácie sídliskových chodníkov a ihrísk, obnova cesty na Clementisovej ulici, realizovalo sa nové detské ihrisko na sídlisku Trávniky, realizovala sa prvá zelená strecha na materskej škole na Clementisovej ulici, sú rozpracované niektoré ďalšie projekty, ale toto všetko sa realizovalo resp. začalo realizovať až vo volebnom roku, jedná sa včšsinou o opravy a údržbu chátrajúcich zariadení a plôch. Chýbala koncepcia rozvoja a príprava investičných projektov od počiatku volebného obdobia, prevládalo nesystémové riadenie a plánovanie, čo sa odzrkadlilo v tom, že sa nerealizovala žiadna významnejšia investícia pre vylepšenie služieb občanom.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Potenciál mesta Skalica, ktoré si v tomto roku pripomína 650 rokov od udelenia výsad kráľovského mesta a je prirodzeným historickým, kultúrnym, hospodárskym a športovým centrom Záhoria je obrovský, čo sa týka jednak historických a kultúrnych pamiatok, ktorých má Skalica 52, svojou vinohradníckou históriou a sučasnosťou, neopakovateľnou polohou, vybudovanou športovou infraštruktúrou, silným podnikateľským prostredím a v neposlednom rade kultúrnym vyžitím. Máme veľké medzery v propagácii a turistickom ruchu, vo vytváraní zázemia pre mladé rodiny či už ohľadom budovania dostupného bývania, ale i zlepšovania materiálneho a technického vybavenia škôlok a škôl, zvyšovania úrovne a kvalifikácie učiteľov, komunikácie a vytváraní podmienok pre podnikateľské prostredie na realizáciu investičných zámerov v prospech oboch strán. Nevyužívame možnosti, ktoré najmä v súčasnom období ponúka Plán obnovy a odolnosti, jednak z hladiska budovania alternatívnych spôsobov dopravy – cyklotrás, ale i obnovy historických a pamiatkovo chránených budov z hľadiska energetickej náročnosti a náhrady klasických zdrojov energie obnoviteľnými zdrojmi, ako i vybudovania komunitného domova sociálnych služieb.

 • Ako si predstavujete mesto Skalica o 4 roky?

Skalicu si predstavujem ako vzor a lídra Záhoria s modernými ekologickými a energetickými riešeniami, mesto kde jeho obyvatelia budú hrdí na to, že v Skalici môžu žiť, pracovať, podnikať, vychovavať svoje deti, ktoré budú mať vytvorené všetky podmienky na svoj fyzický a mentálny rozvoj, budú môcť realizovať svoj talent či už na všetkých športoviskách alebo v oblasti kultúry, podnikateľské prostredie bude vytvárať dostatok atraktívnych pracovných príležitostí pre to, aby mladí ľudia mali kde pracovať a nemuseli odchádzať za prácou mimo mesta a mesto vytvorí adekvátne podmienky pre našich seniorov, jednako aby sme sa mali o nich kde postarať, k čomu bude okrem existujúcich slúžiť i novo vybudovaný domov pre seniorov, ale aby sme im i vytvorili podmienky na ich sebarealizáciu či formou neustálych vzdelávacích, ale i pohybových aktivít.

Záhorácke rádio 2024 01

Oľga Luptáková, Mgr., 57 r.,
riaditeľka materskej školy, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Skalici za posledné 4 roky?

Oceňujem najmä postupnú regeneráciu vnútroblokov na sídliskách. Ich stav bol už dlho nevyhovujúci. V tejto aktivite je treba pokračovať aj naďalej. Výborným vzorom, a nielen v tejto oblasti, nám môže byť Trnava. V tomto smere musím povedať, že máme na meste šikovný tím projektových manažérov.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Mesto je živý organizmus a aby fungovalo zdravo, je treba rozvíjať všetky oblasti rovnomerne. Veď sú navzájom prepojené. Minulosť nám už ukázala, že vieme byť turisticky atraktívne mesto, máme svoje miesto na športovej i kultúrnej mape a vieme ísť príkladom aj v sociálnej oblasti. Na úrade, v zastupiteľstve i mimo neho máme veľa šikovných ľudí. Mojim cieľom je, aby sme sa všetci spojili za spoločnú myšlienku v prospech Skalice. V tom vidím najväčší potenciál.

 • Ako si predstavujete mesto Skalica o 4 roky?

Mám pred očami Skalicu, ktorá sa už nebude toľko trápiť s parkovacou situáciou. Čistejšie mesto, v ktorom pribudne viac zelene a kde budú mať mladí ľudia po ruke dostupné bývanie aj v týchto ťažkých časoch. Za štyri roky bude Skalica zasa vzorom pre ostatné samosprávy, pretože ponúkne riešenia, ktoré inšpirujú ostatné mestá. Práve to nás v minulosti zdobilo.

Anna Mierna, Ing., 57 r.,
primátorka mesta, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská  únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Skalici za posledné 4 roky?

Z tých väčších projektov môžem určite spomenúť začiatok výstavby cyklotrasy Skalica – Holíč, dobudovanie mestského vinohradu, rekonštrukcie sídlisk, či dokončenie projektu športovej haly, kde momentálne získavame finančné prostriedky. Okrem toho sme začali s oplotením kontajnerových stojísk, dôkladnou rekonštrukciou ciest a chodníkov, obnovou historických budov vrátane Domu kultúry či Škarniclovskej tlačiarne. Urobili sme prvú zelenú strechu na budove materskej školy a zrekonštruovali viaceré parkoviská, začo sme získali aj jedno z ocenení ENVIROMESTO 2021. Zlepšili sme ekonomické ukazovatele mesta a splatili staré dlhy, čo ocenila aj nezávislá organizácia INEKO. Taktiež sme zvýšili transparentnosť úradu, kde sme dosiahli najlepšie výsledky hodnotenie nezávislou organizáciou v histórii mesta.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Naďalej je dôležité pokračovať v rozvoji sociálnych služieb. Počas nášho pôsobenia sme priniesli väčšie prostriedky do našich zariadení a zateplili sme jednu z budov. Našim pracovníčkam sme nakúpili bicykle, aby bola rýchlejšie a modernejšie poskytovať sociálne služby priamo u našich seniorov doma. Práve táto oblasť by sa mala naďalej rozvíjať a prinášať kvalitnú starostlivosť vrátane stravy a základných služieb našim seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc. Ďalší dôležitý potenciál je rozvoj Baťovho kanála, kde sme začali s projektom na získanie pitnej vody, ktorá je nevyhnutná k rozvoju gastro služieb. Rozbehli sme tiež rokovania s Českou stranou, ktorá taktiež plánuje veľké investície do tejto oblasti. Jedno z mojich priorít pre rozvoj Skalice a Záhoria bola pitná voda aj v našich obciach. Toto sa nám podarilo konečne vyriešiť po desiatkach rokov nečinnosti viacerých orgánov. Ide o veľký projekt, ktorý je nevyhnutný pre rozvoj mesta aj regiónu.

 • Ako si predstavujete mesto Skalica o 4 roky?

Skalicu si predstavujem ako centrum Záhoria, ktoré láka ľudí z domova i zahraničia. Je dôležité, aby sme dokázali rozvíjať najmä služby, ktoré sú pre tento región typické. Pracujme s obrovským potenciálom histórie, vinohradníctva, Baťáku a najmä ľudí, ktorých tu máme. Urobme zo Skalice moderné mesto, ktoré nebude strácať mladých ľudí ale naopak ich sem dokáže prilákať a udržať. Zároveň nezabúdajme na seniorov, ktorí tu musia prežiť kvalitnú jeseň života so všetkým, čo pre nichdokáže moderné mesto poskytnúť.

Nathaniel Knizkaren 2023

Martin Štepán, Bc., 33 r.,
riaditeľ, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Skalici za posledné 4 roky?

Skalica má obrovský nevyužitý potenciál. Nestačí hovoriť, že budeme šetriť. V ďalších rokoch budeme musieť obracať a efektívne využívať každé euro. Zároveň však musíme myslieť na efektívne použitie eurofondových dotácií. V čerpaní eurofondov sme kedysi patrili medzi lídrov. Čerpali sme miliónové dotácie a v posledných rokoch sme klesli na úroveň desiatok tisíc. Strácame aj počet turistických návštevníkov či športujúcich a študujúcich detí na školách. Seniori tu napr. nemajú dostatočný počet lavičiek a oddychových zón. Nerád hovorím však kritiku, nakoľko ak niečo nefunguje, treba to zmeniť a zlepšiť. To je môj prístup.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

V rozvoji. Skalica a naši obyvatelia potrebujú kombináciu stability a rozvoja. Skalica má všetky predpoklady, aby bola naďalej lídrom v priemysle, športe a kultúre. Energetická efektívnosť a ochrana klímy sú dôležité z ekonomického hľadiska ale aj denno-denného života obyvateľa. Potrebujeme sa tiež vrátiť k výstavbe kľúčových projektov. Kultúre chýba nový stánok, 31 športov v Skalici nemá modernú športovú halu a mladí študenti nám odchádzajú z dôvodu straty vysokej kvality vzdelávania. Absentujú nám cyklotrasy. Musíme sa aktívne starať aj o seniorov, ktorí stavali a odovzdali nám toto mesto. Potrebujeme motivovať zamestnancov v domove dôchodcov ale aj terénnych pracovníkov. Trend je taký, že veľa seniorov zostáva v domácich podmienkach a na túto skutočnosť musíme reflektovať.

 • Ako si predstavujete mesto Skalica o 4 roky?

Ako najlepšie miesto pre život svojich obyvateľov. Môj prístup bude naďalej taký, že ma Skaličania uvidia na ulici medzi sebou. Budem načúvať a rozprávať sa s ľuďmi ako pri kampani. Nebudem odstrihnutý od denno-denných problémov a požiadaviek. Mesto zrealizuje minimálne jeden zásadný strategický projekt vo forme výstavby a niekoľko menších projektov, aby sme si mohli po 4 rokoch povedať, že Skalica je lepším miestom pre život ako pred mojím nástupom.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

INAT Rezanie laserom