Prinášame odpovede na 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Malacky Otta Múčku, Juraja Říhu, Jaroslava Sedláka a Róberta Šegedu.

Kandidáti na primátora Malaciek: Otto Múčka, Juraj Říha, Jaroslav Sedlák a Róbert Šegeda

Otto Múčka, PhDr., 59 r.
štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Malackách za posledné 4 roky?

Mňa osobne za posledné štyri roky nič také zvláštne nezaujalo, že by zostal nejaký “pomník”, na ktorý by boli Malačania hrdí a dlhodobo by na neho spomínali súčasne aj ďalšie generácie.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Osobne si myslím, že mesto Malacky má veľký potenciál ale žiaľ zostalo len pri rečiach, plánoch a sľuboch a výsledok je neviditeľný a nehmatateľný.

 • Ako si predstavujete mesto Malacky o 4 roky?

K tomu sa vyjadrujem len tak, že prikladám svoj volebný program. (pozn. redakcie: volebný program neuverejňujeme a kandidát na našu výzvu nedoplnil svoju odpoveď) 

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r.
primátor mesta, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Malackách za posledné 4 roky?

Uplynulé štyri roky boli mimoriadne náročné pre každého z nás. Z veľkej časti boli poznačené pandémiou COVID 19, vojnou na Ukrajine a v závere aj nepredvídateľným nárastom cien a krízou v oblasti energií. Napriek všetkému som sa snažil udržať chod nášho mesta bez toho, aby obyvatelia pocítili výrazné problémy. Vnímal som, že v iných mestách sa škrtali investície a takpovediac sa zastavil život. Nám sa, naopak, spoločne podarilo dokončiť mnoho projektov a viacero ďalších dať do realizácie. Za všetky uvediem len tie najväčšie – záchytné parkovisko pre 89 vozidiel, kompletnú obnovu príjazdovej komunikácie II/503 od diaľnice s parkoviskom pred nemocnicou, 2,9-kilometrovú cyklotrasu do priemyselného parku, prístavbu škôlky pre 20 detí, modernú telocvičňu pri ZŠ Dr. J. Dérera, úplnú obnovu odborných učební vo všetkých základných školách, detské jasle, komunitné centrum v aréali CVČ, prístavbu rehabilitačného strediska Vstúpte, karanténnu stanicu pre psíkov či napríklad nové osvetlenie v ďalších 9 doteraz neosvetlených častiach mesta. Umožnila nám to naša šikovnosť v príprave projektov, na ktoré sme získali viac ako 12 miliónov eur peňazí z externých zdrojov, čím sme šetrili peniaze Malačanov.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Napriek tomu, že sme v končiacom volebnom období odovzdali do užívania ďalších 11 nájomných bytov a pripravili výstavbu 24 nájomných bytov v lokalite Jánošíkovej ulice, pociťujem potenciál mesta v širšom poskytovaní takejto nájomnej služby. Rovnako vidím nevyužitý potenciál v realizácii väčšieho počtu tzv. zelených a modrých opatrení, čím mám na mysli intenzívnejšiu výsadbu vzrastlej a izolačnej zelene, alebo aj širšie využívanie odvádzaných dažďových vôd, ktoré už teraz pri mestských projektoch vraciame naspäť do okolitého prostredia. Do tretice uvediem aj starostlivosť o tých pár kultúrnych pamiatok, čo nám ešte zostali. Netajím sa tým, že mesto by malo získať do svojho majetku nielen bývalý liehovar na Vinohrádku, ale aj pôvodný modrý Obecný dom pri Starom cintoríne.

 • Ako si predstavujete mesto Malacky o 4 roky?

Naďalej sebavedomé, rozvíjajúce sa a zodpovedné okresné mesto, ktoré po dobudovaní aktuálne začatej výstavby športovej arény poskytne celému regiónu novú multifunkčnú a hokejovú halu. Mesto, ktoré odvážne dokázalo dostať do podzemia parkovisko pre 60 vozidiel, aby Malačanom a návštevníkom sprístupnilo prvé pešie námestie vo svojom centre. Či ako mesto, ktoré zvládlo mimoriadne náročnú úlohu odviesť tranzitnú dopravu z okolitých obcí mimo svoje centrum na diaľnicu prostredníctvom severného obchvatu od Veľkých Levár a prvej z dvoch plánovaných diaľničných križovatiek D2 – Rohožník, ktorá by sa po doterajšej projektovej príprave mohla konečne dať do výstavby. A nielen to. Pripravené máme mimo iného aj projekty k výstavbe novej škôlky pre 50 detí, úplne novej základnej školy pre spádovú oblasť Rádku a Padzelku, ekologickej kompostárne so zberným dvorom, viac ako 9 kilometrov samostatne vedených cyklotrás cez zastavané územie mesta s novou cyklolávkou cez diaľnicu alebo kompletnú rekonštrukciu veľkého parkoviska pri Zámockom parku oproti hasičom. Ak by mi obyvatelia dali dôveru pokračovať v mojej začatej práci, veľmi rád by som dokončil spolu s mojím tímom aj projektovú dokumentáciu pre nový kultúrny dom a mestské trhovisko.

Nathaniel Knizkaren 2023

Jaroslav Sedlák, 54 r.
informátor, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Malackách za posledné 4 roky?

Tu sa nebudem podieľať na PR doterajšieho primátora i keď chápem, prečo je tak otázka postavená. Skôr odpovedám čo sa neurobilo. Nezabezpečila sa právna ochrana obyvateľov, nebol apel a zábezpeka pred cenami tým, že mesto nie je nijako pripravené na nedostatok energií, jedla, vody a najdôležitejších potrieb pre život. Ďalej sme sa nedištancoval od vojny, dali sme z nášho rozpočtu € pre uprchlíkov na úkor Malačanov, platili sme monky a ľudí, čo neboli identifikovaní pri nezmyselných testoch a nevyhradili sme sa proti nelegálnym utečencom.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

V pravej právnej občianskej demokracii a nie v tejto liberálno nehumánnej, ktorá potláča základné ústavné ľudské práva a slobody, nerešpektuje sa charta OSN a propaguje sa LGBT, kde sa schvaľuje pedofília a drogy. trhovisko

 • Ako si predstavujete mesto Malacky o 4 roky?

Moja predstava je veľmi jednoduchá. V najväčšej možnej miere si budú občania svoje mesto riadiť a spravovať samy cez miestne referendá.  Mesto bude potravinovo sebestačné a bezpečnostne i energeticky pripravené na najhoršie možné krízy. Bude mať vlastné školské záhrady i trhovisko s akcentom na domácu záhradnú kvalitu od domáceho pestovateľa a chovateľa, ktorá sa bude dodávať zo školských záhrad do školských jedálni a domovou dôchodcov. Domáceho myslím z Malaciek i zo Záhoria. Okrem detských a dopravných ihrísk, navrhnem občanom z sfunkčnenia Zámockého parku pre celoročný šport, zábavu, ale i zriadením tam malej zoologickej záhrady s domáci hospodárskymi zvieratami. Bude viditeľný Patriotizmus a hrdosť na mesto, Záhorie i Slovensko. Na školách sa budeme zasadzovať, aby to bolo súčasťou vyučovacích procesoch. Dôchodcovia a deti budú na 1. mieste a mesto sa o nich bude starať i po zdravotnej stránke ich včleniť do záujmových krúžkov a využiť ich múdrosť a skúsenosti. V škôlkach a školách budú lekári a len pre dôchodcov budú mestskí lekári a v réžií mesta. Mesto bude dôchodcom prispievať na lieky i energie. Súčasťou každého väčšieho developerského projektu na výstavbu domov, alebo nadstavieb, budú nájomné byty pre mesto a budú pre sociálne a zdravotne odkázaných. Je toho viac, no mojím poslaním nie je byť politik a  vládca, ale správca a dobrý sused, ktorí sa s každým chce dohodnúť, aby to bolo najlepšie pre každého.

Tulaj december 2023

Róbert Šegeda, JUDr., 46 r.
advokát, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Malackách za posledné 4 roky?

Základnou povinnosťou každého primátora je udržiavať a zveľaďovať existujúci majetok mesta a preto ako pozitívum vnímam, že sa rekonštruovali školy, vnútrobloky a obnovili sa detské jasle. Nemenej dôležitá je podpora seniorov a zariadení pre seniorov, športových klubov. Zanedbala sa však doprava a parkovacia politika.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Stručne by sa dalo povedať, že v zdravotníctve, kultúre, parkovacej politike a v projektoch, ktoré by mali zásadný ekonomický prínos pre mesto, aby projekty nezaťažovali mestskú pokladnicu, aby mesto nemuselo čerpať prostriedky z úverov a aby nebolo nutné pristúpiť k zvyšovaniu daní a poplatkov pre obyvateľov a podnikateľov v našom meste.

 • Ako si predstavujete mesto Malacky o 4 roky?

Ako moderné, bezpečné a neustále sa rozvíjajúce mesto, ktoré je plné šikovných a ambicióznych ľudí, mladých rodín s deťmi a jeseň života si užívajúcich dôchodcov, ktorí si zakladajú na správnych hodnotách, vážia si vzdelanie a majú úctu k skúsenostiam starších, našich mám a otcov.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

INAT Rezanie laserom