Dobrovoľný hasičský zbor v Závode bol založený bol v roku 1887. Po celé stáročia to na dedinách vyzeralo s ochranou proti požiarom biedne. V mestách mali povinnosť zasahovať pri likvidácii požiarov cechové organizácie.

Až 19. storočie prinieslo pokrok a Uhorské ministerstvo vnútra vydalo obežník, ktorým nariaďuje obciam zriadiť primerané požiarne stráže a kde to je možné aj zakladať hasičské spolky. V našom regióne bol prvý Bratislavský, zriadený v roku 1867. Ostatné sa zriaďovali postupne. U nás až o dvadsať rokov neskôr, no v našom regióne sme boli zo 65 obcí Záhoria a Myjavsko- Brezovských kopaníc v poradí 30 ty založený spolok. V obci Čáry bol založený napr. až v roku 1918.

Záhorácke rádio 2024 01

Postupne sa zdokonaľujú – materiálne aj vedomostne. Už to nie sú len pozbieraný dobrovoľníci. Ide o kvalifikovaných záchranárov, ktorý majú v dnešnej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Ľudia si ich vážia a podporujú ich.
Za ich nezištnú pomoc a ochranu im patrí vďaka.

„Pri príležitosti 135 výročia vyslovujem Zboru ako predstaviteľ našej obce za všetkých našich občanov uznanie. Uznanie za dobre vykonávanú prácu po celé roky, čo Vás poznám. Čestné uznanie, ktoré si zaslúžite sme dali aj do takejto formy a dovoľte mi teraz, aby som ho odovzdal predsedovi nášho DHZ,“ povedal starosta obce pri odovzdávaní ceny našim hasičom.

No nezostalo len pri ocenení z obce. DHZ pri tejto príležitosti udelil celý rad ocenení a vyznamenaní, či povýšení aj svojim členom.

Informuje na svojom webe obec Závod. 


.

Lapková patrola