Medzi schválenými materiálmi posledného (6.10.) zastupiteľstva v Malackách boli aj zmeny a doplnky územného plánu, čo znamená zelenú pre pokračovanie v príprave projektu novej základnej školy na Rádku.

Súčasťou schválených zmien a doplnkov územného plánu je aj výstavba novej základnej školy. Mala by vyrásť v časti Rádek na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Tulaj december 2023

Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer troma rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Z dôvodu financií a času výstavby znela pôvodná požiadavka na školu pre prvý stupeň.

Keďže aktuálne sa otvorila možnosť jej financovania z Plánu obnovy, navrhuje sa ako plnohodnotná deväťtriedna škola pre oba stupne s telocvičňou a jedálňou. Bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na životné prostredie, zasadená bude do prírodného prostredia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu – napríklad telocvičňa bude polozapustená do zeme a zachová sa maximum vzrastlých stromov na pozemku. V rámci areálu bude osadený exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický ovál.

Ak sa školu podarí zrealizovať, mesto by potom eventuálne mohlo vyhovieť požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024