Bratislava 10.5.2010 Primátori a starostovia zapojení do Fóra starostov pre inklúziu Rómov sa stretnú so zástupcami inštitúcií v Skalici 13. a 14. mája 2011. Program stretnutia sa bude upriamovať na spoločné odporúčania Fóra starostov a hľadanie budúcej spolupráce krajín V4 v oblasti inklúzie Rómov.

Na stretnutie Fóra prijali pozvanie štátna tajomníčka MPSVR Lucia Nicholsonová, poslanec NRSR Štefan Kužma, vedúca zastúpenia EK na Slovensku Mgr. Andrea Elscheková-Matisová a ďalší predstavitelia štátnej správy, ktorí sa budú môcť stretnúť so zástupcami českých, maďarských, poľských a slovenských samospráv a ich skúsenosťami so začleňovaním Rómov.

Fórum starostov pre inklúziu Rómov vychádza z iniciatívy Medzinárodného vyšehradského fondu, a jeho hlavným organizátorom je nezisková organizácia Člověk v tísni, pôsobiaca v Čechách a na Slovensku. Ďalšími partnermi sú Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe a Maďarská akadémia vied.

Cieľom fóra je poskytnúť priestor pre zdieľanie skúseností starostom z krajín Vyšehradskej skupiny, ktorí vo svojich mestách a obciach zvolili alebo iniciovali progresívny prístup v problematike integrácie rómskych sociálne vylúčených, chudobných, či znevýhodnených obyvateľov.

Do Fóra je zapojených 13 starostov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska z miest a obcí, ktoré sa potýkajú s problémom sociálne vylúčených lokalít, obývaných prevažne Rómami. Fórum je však otvorené aj ďalším záujemcom, ako z radov starostov, tak aj expertom v oblasti sociálnej inklúzie.

Stránka fóra: www.visegradinclusion.org
Miesto stretnutia:
Hotel Patriot
Tehelňa 40, 90901 Skalica

hlavný organizátor: Človek v tísni Slovensko

Michal Sládek


.

Lapková patrola