Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aktualizuje Územný plán regiónu BSK. Cieľom je reflektovať na aktuálny stav, zmeny v legislatíve i spracované koncepčné dokumenty týkajúce sa rozvojových zámerov kraja. Balík navrhovaných zmien a doplnkov môže verejnosť pripomienkovať do 31. decembra. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK Michal Feik.

foto BSK

Spomedzi koncepčných materiálov reaguje návrh napríklad na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027 či Regionálny plán udržateľnej mobility BSK. Reflektuje tiež na Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK i Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK. V neposlednom rade ide o dokument Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v BSK.

V tejto súvislosti sú v grafickej časti návrhu premietnuté územia s vysokým stupňom potreby realizácie opatrení v krajine. “Aktualizované a premietnuté sú aj územné rozvojové javy sídiel a ich infraštruktúrne opatrenia v rámci dopravnej a technickej infraštruktúry,” doplnil Feik. Dáta a informácie sú aktualizované v celom dokumente.

Prípadné pripomienky je potrebné doručiť najneskôr do 31. decembra. Urobiť tak je možné písomnou formou do podateľne Úradu BSK, poštou na adresu odboru územného plánu, GIS a životného prostredia Úradu BSK alebo elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@region-bsk.sk. Návrh je zverejnený aj na webe BSK.


.

INAT Rezanie laserom