Najnižší počet sestier a druhý najmenší počet lekárov spomedzi krajov v prepočte na obyvateľa je v Trnavskom kraji. Oproti ostatným má však lepšiu vekovú štruktúru zdravotníkov a nadpriemerný počet personálu vo veku do 40 rokov. Vyplýva to z údajov Stratégie rozvoja zdravotníctva v rokoch 2023 – 2027, ktorú Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predložil k oboznámeniu sa verejnosti do 10. februára. Verejné prerokovanie bude na Úrade TTSK 31. januára o 10.00 h.

ilustračné foto

Stratégia je zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, je k dispozícii na Úrade TTSK, na trnavskej radnici a na vybraných 15 mestských a obecných úradoch, aj na stránke posudzovania vplyvov na životné prostredie. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Materiál uvádza, že boli pre jeho potreby analyzované kľúčové výzvy pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Región bol zmapovaný podľa okresov alebo spádových regiónov. V súvislosti so zisteniami TTSK v ňom predkladá riešenie jednotlivých problémov.

Záhorácke rádio 2024 01

Podľa zistení je až na výnimky v TTSK pomalší rast zdravotníckeho personálu ako je priemer Slovenska a v rámci TTSK sú výrazné regionálne rozdiely v dostupnosti zdravotníkov, najhoršie sú na tom okresy Senica a Hlohovec. Kolektív autorov konštatuje, že ak by v roku 2030 odišli zo systému všetci lekári po dosiahnutí dôchodkového veku, bude potrebné doplniť až 317 nových lekárov, z toho 204 špecialistov a 113 všeobecných. “Jedným z riešení na zvrátenie nepriaznivého vývoja je plošné zvyšovanie miezd, čo môže presvedčiť začínajúcich lekárov a sestry, aby neodchádzali do susedných krajín, najmä Českej republiky, kde doteraz boli vyššie priemerné mzdy až do 30 percent. Možno konštatovať, že v najbližšom období sa nedá počítať s nárastom počtu lekárov a stredného zdravotníckeho personálu, vzhľadom na dĺžku času prípravy i celkovú negatívnu demografiu v SR,” uvádza stratégia.

Celkový počet hospitalizácií na 100 000 obyvateľov s trvalým bydliskom v TTSK je o približne 1750 hospitalizácií nižší ako je priemer Slovenska, a to naprieč všetkými skupinami diagnóz. V TTSK je hlavným demografickým trendom starnutie populácie. Kraj má mierne staršiu populáciu ako priemer a zároveň menší podiel obyvateľov v predproduktívnom veku. Oproti roku 2000 ide o výrazné zhoršenie z 11,4 percenta ľudí na 17,75 percenta v roku 2020. V roku 2000 bolo v predproduktívnom veku 17,96 percenta ľudí, v roku 2020 ich je o 3,3 percenta menej. Infostat odhaduje, že počet obyvateľov kraja poklesne do roku 2040 o 2,8 percenta, t. j. o 15 888 obyvateľov.


.

INAT Rezanie laserom